Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Go 977/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-04

2008 r. sprawy ze skargi E.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. 1. uchyla...
., Postanowieniem z [...] grudnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok...

I SA/Go 1159/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-08

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzje...
Zamiejscowy) przeprowadził wobec skarżącego kontrolę skarbową, w zakresie prawidłowości w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 i 2003 rok., Kontrolę...

III SA 1657/97 - Wyrok NSA z 1998-09-19

/, niż w chwili wydania towaru odbiorcy. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w O. w sprawie podatku dochodowego za 1995 r. z przyczyn podanych...
interpretację art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /tj. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Zdaniem pełnomocnika, zaniechanie przedawnienia pełnego...

I SA/Go 979/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-05

wniosku P.S. o zwrot opłaty w sprawie ze skargi P.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Go 507/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-06

. ponosił dzierżawca., Do przychodów podatkowych w zakresie podatku dochodowego spółka zaliczyła czynsz płacony przez dzierżawców, natomiast koszt stanowiła amortyzacja...
. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. -dalej: ustawa o VAT)., Zgodnie zaś z brzmieniem art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...

SA/Gd 1959/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-08

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./, opłata pozostająca w związku...
./ opłata manipulacyjna dodatkowa stanowi wydatek, o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz...

I SA/Go 40/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-24

odpowiedzialnością na decyzję : Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie : podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 rok postanawia : oddalić...
Skarbowej z dnia [...].06.2009 roku wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 rok, Od powyższej decyzji skarżąca złożyła skargę wnosząc wniosek...

I SA/Wr 1903/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-04-06

netto jako nie związane z przychodami na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
Kpa utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami...

I GSK 699/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz...
, iż Sąd podzielił stanowisko Spółki, która w skardze zarzuciła naruszenie przez organ celny tegoż przepisu. Ponadto Sąd wypowiedział się na temat podatku dochodowego...

I GSK 715/07 - Wyrok NSA z 2008-06-03

do doliczenia do tej wartości kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, odprowadzanego na gruncie art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
się na temat podatku dochodowego, ustosunkowując się do Opinii 3.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej., Tymczasem stosownie do art. 26 ust.1 ustawy o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   30