Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Po 421/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-04

zadłużenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 729 z późn. zm.)., Pismem z dnia [...] lutego 2015 r. P. J...
r. zostały zaksięgowane na poczet najstarszego zadłużenia zgodnie z ordynacją podatkową'. Abstrahując od wątpliwości gramatycznych występujących w powyższym zdaniu...

II GPP 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 273/05 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 lipca 2004 r., nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności wobec funduszu alimentacyjnego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

II SA/Bd 182/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-04-12

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2004 r., sygn. akt III...

II SA/Bd 514/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3...

III SA/Kr 958/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-23

swojej decyzji organ I instancji powołał się na treść art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej...