Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Ol 147/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-07

. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, organ I instancji uwypuklił wyjątkowy i uznaniowy charakter działania organu na podstawie wymienionych przepisów. W ocenie organu...
I instancji. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm...

I SA/Gl 1123/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

[...] Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w M., działając na podstawie art. 207, art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na zatrudnienie, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. 'g' Ordynacji podatkowej, w formie odroczenia terminu...

II FSK 2170/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

naruszenie art. 187 w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Podatnik natomiast...
wydaną na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, w której zostanie ustalone istnienie przesłanek w postaci 'ważnego interesu podatnika' lub (bądź 'i') 'interesu...

I SA/Gl 1276/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-26

wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie [...] zł, na podstawie art. 233 § 2 w związku z art. 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
do naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 67 b § 1 w związku z art. 67 a § 1 Ordynacji podatkowej oraz naruszenia przepisów postępowania...

II FSK 1025/10 - Wyrok NSA z 2011-11-30

wskazując na naruszenie następujących przepisów:, - art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, z późn. zm...
.), poprzez nieuwzględnienie oczywistych przesłanek umorzenia przedmiotowej zaległości;, - art. 165 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez nieuwzględnienie oczywistych przesłanek...

I SA/Gl 367/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-10

art. 207, art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) odmówił...
Ordynacji podatkowej, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz...

I SA/Gl 368/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-10

art. 207, art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) odmówił S. D...
, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g Ordynacji podatkowej, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia...

II FSK 805/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

zaległości w podatku od nieruchomości. Za podstawę wniosku Syndyk wskazał art. 67a i art. 67d Ordynacji podatkowej. Zdaniem Syndyka, zachodzi uzasadnione przypuszczenie...
prawnych do zastosowania umorzenia zaległości podatkowych z urzędu w oparciu o art. 67d Ordynacji podatkowej. Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, Samorządowe Kolegium...

I SA/Rz 245/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

na ochronę zdrowia., Organ I instancji stwierdził, że udzielenie ulgi mogłoby nastąpić na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm...
nie wyraziła zgody na przyznanie ulgi, a zatem stanowisko to - w świetle art. 209 Ordynacji podatkowej, było dla organu podatkowego wiążące i miało zasadnicze znaczenie...

II FSK 1477/09 - Wyrok NSA z 2010-12-16

, że obowiązkiem organu w toku postępowania w przedmiocie ulg podatkowych jest zbadanie, czy zachodzą przewidziane w art. 67a Ordynacji podatkowej materialnoprawne...
Ordynacji podatkowej mają charakter uznaniowy. Oznacza to, że organ podatkowy w sytuacji wystąpienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100