Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I SAB/Kr 2/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

Kolegium Odwoławczego polegającą na braku rozpoznania jego wniosku z 17 sierpnia 2016 r. o wyłączenie na podstawie art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej od udziału...
podatkowego określone w art. 121 § 1, art. 122 i art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej. W ocenie skarżącego brak bezpośredniego przełożonego w stosunku do wójta, burmistrza...

I SAB/Po 2/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

ponaglenie za nieuzasadnione. Zdaniem organu nie wystąpiły w niniejszej sprawie przesłanki z art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...
r., poz. 800 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Dyrektor, przypominając kolejność wydawanych postanowień o przedłużeniu terminu do zwrotu podatku, nie dostrzegł...

I SAB/Go 26/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-29

1995 r., Skarżące Towarzystwo zarzuciło organowi podatkowemu I instancji:, - naruszenie art. 125 i art. 139 § 1 Ordynacji Podatkowej poprzez niezałatwienie sprawy...
w terminie, - naruszenie art. 140 Ordynacji Podatkowej poprzez niewskazanie nowego terminu załatwienia sprawy., Wskazując na powyższe zarzuty wniesiono o zobowiązanie Naczelnika...

I SAB/Go 22/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Izby Skarbowej zlecił organowi I instancji w trybie art. 229 Ordynacji podatkowej przeprowadzenie dodatkowego wyjaśnienia dokonane w ramach zleconego postępowania., Dnia...
, w trybie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej, do Ministra Finansów skargę na nieterminowość załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym. Postanowieniem z dnia [...] maja 2009 r...

I SAB/Lu 18/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-20

Administracyjny w pierwszej kolejności wyjaśnił, że w Ordynacji podatkowej w przeciwieństwie do Kodeksu postępowania administracyjnego, nie wprowadzono instytucji...
niewłaściwe zastosowanie przepisów: art. 139 §1 w zw. z art. 140 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28...

I SAB/Rz 11/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-20

art.240 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową., Postanowieniem z dnia...
wyznaczające nowy termin zakończenia postępowania zostało wydane z rażącym naruszeniem art.201 Ordynacji podatkowej, ponieważ w istocie stanowi o zawieszeniu...

I SAB/Go 24/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

. 229 Ordynacji podatkowej przeprowadzenie dodatkowego wyjaśnienia dokonane w ramach zleconego postępowania., Dnia [...] lipca 2009 r. do organu odwoławczego wpłynęła...
do [...] października 2009 r., W dniu [...] kwietnia 2009 r. skarżąca złożyła, w trybie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej, do Ministra Finansów skargę na nieterminowość załatwienia sprawy...

I FSK 1335/18 - Wyrok NSA z 2018-10-05

prowadzenia tego postępowania podatkowego, a przez to obrazę art. 125 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., obecnie...
Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.), zwanej dalej w skrócie 'Ordynacją podatkową', nakazującego działać organom w sposób wnikliwy i szybki oraz art. 139 § 1 Ordynacji...

III SAB/Wa 18/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

w sposób przewlekły i niezgodny z prawem., Skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 284b § 2, art. 139 § 1 i 3 i art. 140 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
§ 2 Ordynacji podatkowej, bowiem kolejne postanowienie o przedłużeniu kontroli a następnie o przedłużeniu postępowania podatkowego wydawane były w ostatniej chwili, tuż...

I SAB/Po 5/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-10

decyzje tego organu z dnia [...] stycznia 2012 r. nie są dotknięte żadną z wad wymienionych w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej. Kolegium, odnosząc się do argumentacji...
. 120-123, art. 169 § 1, art. 200 § 1, art. 130, art. 187 § 1, art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej., Po rozpoznaniu odwołania skarżących SKO, decyzjami z dnia [...] listopada...
1   Następne >   +2   +5   +10   60