Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GSK 760/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą stanowił niedokonany w przewidzianych prawem terminach zwrot...
., Po rozpatrzeniu wniosku NUC, decyzją z dnia [...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...

I GSK 759/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

umniejszając otrzymany zwrot o powyższą kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem...
art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja podatkowa) oraz art. 77 ust. 3...

I GSK 758/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja podatkowa) oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r...

I GSK 761/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

do niej oprocentowanie, a następnie umniejszając otrzymany zwrot o powyższą kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej...
[...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja...

I GSK 967/09 - Wyrok NSA z 2010-08-03

Ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołań P. S.A. w Lublinie; dalej: P., utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego I w W. z [...] marca 2007 r., [...] maja 2007 r...
w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Naczelnik Urzędu Celnego I w W. wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do zwrotu odsetek od nieterminowego (po terminie...

I GSK 708/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy i jednocześnie brak jest podstaw do zastosowania art. 229 Ordynacji podatkowej, tj. przeprowadzenia przez organ odwoławczy uzupełniającego...
zastała udokumentowana w sposób wskazany w art. 77 ust. 2 u.p.a., Organ pierwszej instancji przytoczył także treść art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej...

I GSK 707/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

kwotę [...] zł na poczet zaległości podatkowej wykazanej w deklaracji za maj 2006 r., zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej., Po rozpatrzeniu odwołania Spółki Dyrektor...
z dnia [...] października 2009 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Wyjaśnił, że zgodnie z art. 76b Ordynacji podatkowej, przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80...

I GSK 1014/09 - Wyrok NSA z 2010-08-03

decyzjami uchylił decyzje organu I instancji, wskazując, że dopuścił się on naruszenia art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej., W skutek ponownego rozpatrzenia...
1 pkt 1 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy trzy decyzje organu I instancji. W uzasadnieniu podniósł, że zwrot podatku został na rzecz skarżącej dokonany, nie na skutek...

III SA/Gl 761/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-17

z art. 77b § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej. Wraz z wnioskiem Podatnik przedłożył skorygowane deklaracje AKC-2 z załącznikami za miesiąc wrzesień 2005, wyjaśnienie do korekt...
. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2005. Postanowieniem nr [...] z dnia...

III SA/Gl 762/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-17

a, w związku z art. 77b § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej., Wraz z wnioskiem Podatnik przedłożył skorygowane deklaracje AKC-2 z załącznikami za poszczególne miesiące, wyjaśnienie...
o art. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące luty, marzec, maj 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   100