Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

III SA/Po 888/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Dnia 22 stycznia 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w [...] i przekazanie sprawy do ponownego rozpa...

III SA/Łd 502/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-06-25

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Janusz Nowacki po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Miasta [...] od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: odrzucić sprzeciw.

V SA/Wa 1391/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Skarga K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywny postanawia: utrzymać w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z dnia 22 marca 2018 r., V SA/Wa 1391/17 o odmowie przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

I GZ 377/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-21

Zażalenie Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SPP/Go 29/22 w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi Z. K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 10 maja 2021 r., nr 0801-IEE-1.711.38.2021.2 w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddalić zażalenie.

I GSK 2146/18 - Wyrok NSA z 2018-05-30

Skarga kasacyjna J. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt III SA/Po 10/18 oddalającego sprzeciw J. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2017 r., nr 3001-IEE.711.568.2017 w przedmiocie uchylenia postanowienia w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania W...