Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 1460/18 - Wyrok NSA z 2019-04-18

powyższego zgodzić należy się więc z organem odwoławczym, że przywłaszczenie cudzych idei czy wyników badań bez podania źródła, stanowi niedopuszczalną formę przewinienia...
ujawnione żadne okoliczności usprawiedliwiające wznowienie postępowania, co doprowadziło do oddalenia skargi;, 7. art. 3 § 1 i art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 138 § 1...

I SA/Wa 449/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-20

do tego Wydziału w celu ponownej oceny z uwzględnieniem ujawnionych obecnie okoliczności sprawy. Na tej podstawie Rada Wydziału miała rozstrzygnąć kwestię uchylenia poprzedniej...
do wznowienia postępowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora mogą być także, oprócz wymienionych w kpa, ujawnione okoliczności...

II SA/Wa 1152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

pracy habilitacyjnej przez prof. R. A. i naruszeniu praw autorskich innych współuczestników badań, bez podania źródeł. W rozprawie habilitacyjnej znalazło się wiele...
przesłanek formalnoprawnych do uchylenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Tymczasem zadaniem Rady było zbadanie, czy - w świetle ujawnionych nowych...

II SA/Wa 1724/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

do zbadania rzetelności powstania pracy doktorskiej, która wykryła kilkaset fragmentów przytoczonych bez oznaczenia faktu cytowania i bez podania źródła. W świetle opinii...
przepisy postępowania prowadzonego na podstawie art. 29a ustawy o stopniach naukowych - nie zostały naruszone., Reasumując Centralna Komisja uznała, że ujawnione...

II SA/Wa 317/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

rozprawy habilitacyjnej i dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego z uwzględnieniem ujawnionych obecnie okoliczności sprawy., Na tej podstawie Rada Wydziału miała...
to jednak opiekuna naukowego magistrantów z obowiązku bądź to zacytowania w publikowanej rozprawie naukowej odpowiednich prac magisterskich jako pierwotnego źródła danych, bądź...

I OSK 2945/17 - Wyrok NSA z 2019-09-18

przez prof. R. A. (...)', zarzucając mu popełnienie plagiatu w rozprawie habilitacyjnej [...], opublikowanej w 1993 r. poprzez przepisanie, bez wskazania źródła, fragmentów pracy...
zostały ustalenia Rady o niesamodzielnym wykonaniu pracy habilitacyjnej przez prof. R. A. i naruszeniu praw autorskich innych współuczestników badań, bez podania źródeł...

I SA/Wa 1407/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

ujawnienia, rażącego naruszenia przez Habilitanta norm akademickich w przygotowaniu jego rozprawy habilitacyjnej, które zostało ujawnione i udokumentowane dopiero...
z [...], ale ma swe źródło także w naukach biologicznych, medycznych, psychologii i [...] . Sąd zauważa, że wskazane wyżej dwie ostatnie dziedziny nauki są właściwe...

I SA 841/99 - Wyrok NSA z 1999-12-22

sposób kończący ją w danej instancji., 2. Praca magisterska ma być samodzielnym opracowaniem tematu na podstawie i z wykorzystaniem dostępnych źródeł. Praca magisterska...
i sposób ich uzasadnienia, 4/ zakres i sposób wykorzystania źródeł, 5/ czy praca stanowi samodzielne ujęcie tematu, 6/ strona formalna pracy /język, w którym została napisana...

I SA/Wa 596/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-17

z nich ma sprawozdawczy i popularnonaukowy charakter. W ocenie Komisji nie pozwalają one na ujawnienie się kompetencji naukowo-badawczych kandydatki do stopnia naukowego...
(str. 3, ostatnie akapity), co było głównym i zasadniczym źródłem rozbieżności ocen recenzentów. Część z nich wadliwie odczytała rozprawę habilitacyjną i nie uwzględniła...

II SA/Wa 1817/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

powszechnie obowiązującego. Zważywszy bowiem, na określony w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniom ww. Statutu...
, nie można przypisać cech właściwych dla źródeł prawa. Wobec tego, jego stosowanie jest dopuszczalne tylko w odniesieniu do jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu...
1   Następne >   2