Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I OSK 32/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

zapatrywanie Sądu orzekającego, iż wniosek Urzędu oraz wyrok stanowiły dwa niezależne od siebie źródła ujawnienia zmian w zakresie prawa własności w księdze wieczystej...
Rady Narodowej w m.st. Warszawie z sierpnia 1959 r. i 30 października 1961 r. z których wynika, że podstawą ujawnienia w dziale II księgi wieczystej prowadzonej...

I SA/Wa 1982/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

. Natomiast w dniu [...] czerwca 1966 r. jako użytkownika wieczystego ujawniono R. N., Decyzją z dnia [...] listopada 1965 r. nr [...] Prezydium Rady Narodowej w [...] ustaliło...
1996 r. sygn. Akt [...] Sąd Rejonowy dla [...] [...] Wydział [...] odmówił dokonania wpisu o ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości opisanej w księdze...

I SA/Wa 322/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

też obszar stanowił przedmiot wpisu ujawnionego w księdze wieczystej i jednocześnie jest to obszar zgodny ze stanem faktycznego przejęcia we władanie przez K.T. Po rozpatrzeniu...
również, że K.T. należała do osób uprawnionych na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, gdyż jej głównym źródłem utrzymania było nadane jej gospodarstwo...

I SA/Wa 1302/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

odnosząc się do kolejnego zarzutu wnioskodawcy wskazał, że działka ewidencyjna nr [...] z obrębu [...] stanowi obecnie własność Skarbu Państwa, a Akademia [...] ujawniona...
nieruchomości ozn. nr hip. [...]. Jako źródło powstania nieodwracalnych skutków prawnych skarżąca wskazała na nabycie przez Akademię [...] prawa użytkowania wieczystego...

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Po ujawnieniu Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości w księdze wieczystej właściwe organy pierwszej instancji...
wcześniej sprawach. Wątpliwości te mają swe źródło przede wszystkim w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, co zostało udokumentowane...

I OSK 1691/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

ujawnione w księdze wieczystej. Brak jest przepisu prawa materialnego, z którego mógłby wynikać interes prawny takich właścicieli lokali w badaniu oceny legalności...
; 7.5.1998 r. III CZP 14/98, OSNC 1998/11/173; wyrok SN z 25.10.2000 r. IV CKN 135/00)., Nie można podzielić poglądu, że źródłem interesu prawnego właścicieli wykupionych lokali...

I OSK 77/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

. W konkretnym przypadku sytuacja taka miała miejsce., Jednym ze źródeł interesu prawnego, o którym stanowi art. 28 Kpa może być prawo cywilne, a w szczególności prawo...
administracyjnego nie został ujawniony dokument, który wykazałby, że PZD przysługuje prawo użytkowania czy inne prawo do spornej nieruchomości. Dokument taki nie został...

I SA/Wa 2556/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

podnoszone przez odwołującą się. Nie mogą one stanowić obiektywnego i rzetelnego źródła dowodowego, gdyż zrozumiałym jest, że spadkobierczyni byłej współwłaścicielki...
(użytkowania wieczystego) mimo, że stosowny wniosek nie został w ogóle złożony. Tego typu decyzje wydawane były choćby w celu ujawnienia praw nowego właściciela w księgach...

I OSK 1030/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

z [...] sierpnia 2009 r. oraz z [...] grudnia 2009 r. Zgodnie z KW nr [...] wypis dotyczący zmiany właścicieli lokalu nr [...] został ujawniony w dniu [...] października...
i obowiązki wynikające z jego własności. W trakcie postępowania prowadzonego z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy ustalono, iż ujawnieni w księdze wieczystej współwłaściciele...

I OSK 171/09 - Wyrok NSA z 2009-11-16

w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i wywody tegoż Sądu., W ocenie skarżącego rozstrzygnięcie zapadłe w zaskarżonym wyroku jest nieprawidłowe., U źródeł...
ujawnionych w niej praw nie sposób uznać, że stan prawny nieruchomości jest wyjaśniony. Raz jeszcze należy tutaj powtórzyć, że to organ uznał za zasadne, aby zawiesić...
1   Następne >   +2   5