Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 891/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-11

w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Brzmienie cyt. przepisu jest jednoznaczne i jego dyspozycja odnosi...
udziału, bo tylko wtedy wynik postępowania sądowoadministracyjnego może dotyczyć jego interesu prawnego. W wyroku z 17.06.2004r, sygn. akt OSK 215/04 NSA przyjął, że tryb...

III SA/Kr 757/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-21

interesu prawnego skarżącego, ewentualnie o oddalenie skargi z uwagi na jej niezasadność. Na rozprawie podniósł, że ww. wyrok WSA w Krakowie nie jest prawomocny...
., Również uczestnik T. S. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie z uwagi na brak interesu prawnego skarżącego, ewentualnie o oddalenie skargi. Na rozprawie pełnomocnik uczestnika...

II SA/Po 110/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-22

i najpierw wznowić postępowanie, a następnie rozpatrzyć merytorycznie, czy wnioskodawca posiada interes prawny we wznowionym postępowaniu. Jednocześnie organ stwierdził...
postępowanie. Osoby wnioskujące o uznanie za stronę postępowania nie wskazały wówczas żadnego interesu prawnego., Następnie organ nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, że teren...

II SA/Kr 16/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-23

prowadzenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie., Wnioskodawczyni stwierdziła, że posiada zatem interes prawny niezbędny...
również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Na postanowienie o odmowie dopuszczenia...

II SA/Lu 82/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-30

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ponadto zgodnie z art. 29 kpa stronami...
prawne., Samorządowe Kolegium Odwoławcze, powołując się na orzecznictwo sądowe stwierdziło, że w postępowaniu administracyjnym do reprezentowania interesu podmiotu...

I OSK 1892/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

. 28 k.p.a., stanowiąc, że jest nim każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Natomiast stwierdzenie interesu prawnego wymaga ustalenia istnienia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą, a sytuacją prawną...

I OZ 1770/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Wojewódzki wskazywał, że interes prawny ww. uczestniczek w niniejszym postępowaniu wynikał z faktu, iż władały one wraz z L. K., Z. S., G. P., M. P. i M. G. nieruchomościami...
nieruchomość ziemską p.n. D. mają zatem interes prawny w niniejszym postępowaniu. Jest on uzasadniony tym, iż w przypadku ewentualnego stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 393/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

po bezskutecznym wezwaniu Rady Dzielnicy [...] do usunięcia naruszenia prawa, zaś zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny jako - zgodnie z obowiązującym stanem faktyczno...
[...]. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, uchwałą nr [...] z dnia [...] lipca 2016 r. Rada Dzielnicy [...] wezwała K. Z. do wykazania interesu prawnego oraz do wykazania...

IV SA/Wa 193/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-18

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem...
tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W świetle art. 33 § 2 P.p.s.a. dopuszczenie podmiotu do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika może mieć miejsce wyłącznie...

IV SA/Wa 194/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-18

sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa jest zatem uprzedni udział w postępowaniu...
może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W świetle art. 33 § 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100