Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 798/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

ustanowiony kurator spadku, który reprezentował interesy spadkobierców, a zatem wobec braku ustalenia następców prawnych przez sąd powszechny reprezentantem wszystkich...
, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny ma charakter materialnoprawny, oparty więc jest na normach administracyjnego prawa materialnego, gdzie musi istnieć norma prawa przewidująca...

I OSK 1060/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

do spadkobierców A.P. - C.P., J.P., I.P., J.G. W związku z tym organ wystąpił do B.E.K. o wykazanie interesu prawnego we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności...
, lecz również, zgodnie z art. 28 k.p.a. każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie administracyjne albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

I OSK 791/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny ma charakter materialnoprawny, oparty więc jest na normach administracyjnego...
. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa materialnego powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie...

I OSK 1185/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

, kto ma w tym interes prawny, za wyjątkiem prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej, którym przysługuje prawo wniesienia skargi w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób. Interes prawny danego podmiotu w postępowaniu administracyjnym, jak i postępowaniu przed sądem administracyjnym wywodzi się z przepisu...

I OSK 767/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

postępowanie wyjaśniające. Ustalenia zawarte w decyzjach na temat braku interesu prawnego skarżącego jako strony przedmiotowego postępowania administracyjnego zostały...
podmiotowego, tylko jest stanem faktycznym określonym w art. 336 k.c. niezależnym od istnienia do jego wykonywania tytułu prawnego i co do zasady nie stanowi źródła interesu...

II SA/Kr 789/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-21

, że stronami postępowania mogą być, w zależności od okoliczności także właściciele działek nie sąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji, gdyż o interesie prawnym tych osób...
postanowienie o umorzeniu postępowania wznowieniowego z uwagi na brak po stronie skarżącej interesu prawnego, gdyż nieruchomość strony skarżącej nie graniczy bezpośrednio...

II SA/Gd 213/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

osoba nie będąca stroną postępowania, zapada rozstrzygnięcie o odmowie wszczęcia postępowania. Przepis art. 28 Kpa stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie podkreśla się, że stroną postępowania w sprawie...

II SA/Gd 446/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-07

prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne organ wskazał, że źródłem interesu prawnego podmiotu do udziału w postępowaniu...
, bowiem mają one interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa. Według organu 'A' Sp. z o.o. w G. nie wykazała, aby przysługiwało jej do zwracanej nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe lub prawo...

I OSK 1406/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

działającego jako Starosta służy w tej sprawie legitymacja skargowa, bowiem Skarb Państwa jest właścicielem gruntu, a więc z tego względu posiada interes prawny...
to na mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego...

I OSK 413/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

instancji powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. A zatem w pierwszej kolejności należało zbadać, czy Klub Sportowy [...] ma interes prawny w rozumieniu art...
jego interesu prawnego. W ocenie skarżącego, organ odwoławczy nie wyjaśnił również okoliczności przekazania w lutym 1971 r. powyższych nieruchomości Klubowi Sportowemu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100