Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 140/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

. Wnioskodawca zarzucił organowi naruszenie art. 7, 77, 107 kpa przez niedostateczne wyjaśnienie okoliczności faktycznych, tj. kwestii interesu prawnego skarżącego, brak...
ma wykazać swój interes prawny. Podniósł, że działka nr [...], stanowiąca jego własność, znajduje się w odległości około 160 m od działki nr [...], na której znajduje...

II OSK 120/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

ze złóż., W ocenie Spółki posiada ona zatem interes prawny w zaskarżeniu uchwały, gdyż wprowadzone nią zakazy do terenu objętego użytkiem ekologicznym, bezpośrednio godzą...
geologiczne nie świadczą o interesie prawnym w przedmiotowej sprawie. Wskazał, że skarżąca nie uzyskała dotychczas decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża...

II SA/Ol 341/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

na interes prawny wynikający z praw konstytucyjnych i cywilnych, prawa administracyjnego, obrony wolności od oddziaływania nie uzasadnia posiadania indywidualnego interesu...
, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby jako 'interes prawny'. Od interesu prawnego należy odróżnić interes...

II OSK 1871/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

w orzecznictwie sądowym uznał, że normą prawną, z której może być wywodzony interes prawny skarżącego, jest art. 140 Kodeksu cywilnego. Sam fakt możliwości oddziaływania...
planowanej inwestycji na nieruchomość skarżącego może świadczyć o interesie prawnym w rozumieniu art. 28 kpa. W konsekwencji takiego stanowiska Kolegium nie umorzyło...

II OSK 1478/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

po ich stronie interesu prawnego uzasadniającego uznanie za stronę przedmiotowego postępowania, w szczególności poprzez wykazanie, że są oni właścicielami...
odwołujący się złożyli szereg dokumentów, z których wywodzili swój interes prawny., Kolegium w decyzji z dnia [...] października 2013 r. nr [...] umorzyło postępowanie...

II OSK 139/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

nieważności określonych w art. 156 § 1 kpa. W tym kontekście ustalenie istnienia bądź nieistnienia interesu prawnego po stronie wnoszącego o stwierdzenie nieważności decyzji...
się strona. Dokonywanie nowych ustaleń może dotyczyć okoliczności bezpośrednio odnoszących się do oceny interesu prawnego wnioskodawcy, nie może natomiast prowadzić...

II OSK 897/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

zabezpieczeń zamknie się w granicach działki do której inwestor posiada tytuł prawny. Zdaniem organu odwoławczego, chybione jest zatem opieranie swojego interesu prawnego...
stacji paliw będzie powodowało ograniczenia w wykonywaniu prawa własności przez skarżących, co wiąże się z interesem prawnym wywodzonym z art. 140 k.c., po części...

II SA/Po 52/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-28

argumentowała, że postępowanie dotyczy jej interesu prawnego, stąd też jest stroną tego postępowania i przysługuje jej prawo do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu...
, że interesu prawnego do udziału w przedmiotowym postępowaniu nie można wyprowadzić także w stosunku do spółki B., W tym zakresie Kolegium stwierdziło, że działki...

II SA/Łd 871/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

jego interesu prawnego. Wniósł jednocześnie o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków oraz wnioskodawcy na okoliczność oddziaływania przedmiotowej inwestycji., Samorządowe Kolegium...
. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym kontekście ustalenie istnienia bądź nieistnienia interesu prawnego po stronie wnoszącego o stwierdzenie nieważności...

II OSK 1063/11 - Wyrok NSA z 2012-10-05

Spółki, jako sąsiad M. J., posiada ona interes prawny w udziale w spornym postępowaniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze decyzją z dnia [...] sierpnia 2010 r...
nr [...] stanowiąca własność Spółki, w związku z czym posiada ona interes prawny w udziale w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto przysługuje jej ograniczone prawo rzeczowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   39