Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej związanej z działalnością organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w której w pkt...

II SA/Kr 526/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-17

: wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej skargę oddala. Zarządzeniem nr [...] z dnia 25 lutego 2008 r. Burmistrz Miasta ustalił...
wysokość opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej. W zarządzeniu tym Burmistrz w § 1 ustalił stawki opłat pobieranych w Urzędzie Miasta...

II SA/Wa 1527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

1 i art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej polegające na wydaniu aktu prawa...
miejscowego niezgodnego z przepisami prawa powszechnego i ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej., Wskazując na powyższe uchybienie skarżący wniósł...

IV SA/Wr 631/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-18

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. Nr PN. II. 0911 - 19 / 39 / 04 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice oddala...
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice ( dalej, Burmistrz ) Nr 14 / 04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice...

II SA/Ol 292/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-18

opłat od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu 28 grudnia 2012 r. A.B. wystąpiła do Wójta Gminy Wydminy z wezwaniem...
, na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do usunięcia naruszenia prawa w postaci ponoszenia kosztów udostępniania informacji publicznej określonych...

II SA/Łd 263/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-19

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 782 ze zm.), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art. 110 ustawy...
. 8 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, upoważnione podmioty mają obowiązek udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne...

II OSK 1838/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

rozstrzygnięciu sprzeczność z art.18 ust.1 i art.91 ust.1 u.s.g. oraz art.3 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
odpowiednich dokumentów (art.15 ust.1 w zw. z art.18 ust.1 u.s.g.)., Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala uzyskiwać wgląd do wszystkich dokumentów...

II SA/Łd 264/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-08

2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.'), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art...
mają obowiązek udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) i d tiret drugie lit. c) i d) i pkt 5...

II SA/Op 33/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

do informacji publicznej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz naruszenie prawa...
w wymienionym wyżej zakresie, w uzasadnieniu skargi wskazując, że Biuletyn Informacji Publicznej Gminy [...] jest w jego ocenie prowadzony nieprawidłowo, w sposób niezgodny...

III SA/Kr 389/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-06

było to widoczne na zakwestionowaniu §11 ust. 11 statutu. Zgodnie bowiem z §11 ust. 12 statutu odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz załatwienie skarg z tego tytułu...
, następuje w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933). Tym samym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100