Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol

I OSK 1531/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Olsztyńskiej Spółdzielni M. w Olsztynie na bezczynność Prezydenta Olsztyna w przedmiocie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
określone w pkt a), b) i e) wniosku nie stanowią informacji publicznej., Pismem z dnia 20 listopada 2014 r. O. wywiodła skargę na bezczynność w zakresie udostępnienia ww...

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - W piśmie z dnia [...] kwietnia 2012 r. P.C. zwrócił się do Prezydenta W. z wnioskiem o udostępnienie mu informacji...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 62 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Gd 897/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-21

terytorialnego lub Skarbu Państwa są materiałami w rozumieniu powołanego przepisu., Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
niż urzędowe jest zagwarantowany w art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, który mówi o dostępie do informacji publicznej w ogólności., Dostęp do informacji publicznej jest sam...

II SAB/Po 105/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

.[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza...
organ' lub 'skarżony organ') o udzielenie 'informacji publicznej dotyczącej wodociągu gminnego przebiegającego przez działkę położoną w [...] nr [...] i działkę...

II SA/Po 430/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-29

publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (ust. 4) - Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)., Wskazano następnie...
te także będą udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji przez organ administracji zadania publicznego, po utworzeniu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach...

II SA/Go 456/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty partner publiczny stwierdził, że 'przedłożone przez wybranego oferenta umowy, w oparciu o które będzie świadczył usługi...
partnera publicznego się odnosi. W skardze użyto sformułowania że 'zaskarżona jest informacja o wyborze oferty' tymczasem sama informacja nie może być zaskarżona bo udzielona...

I SA/Bd 168/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-10

a którymi kierowała się Rada w procesie uchwałodawczym mają stać się obligatoryjną częścią uzasadnienia. Dokumenty takie mają charakter informacji publicznej i są dostępne...
na warunkach opisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Okoliczność natomiast posiłkowania się przez radę wyliczeniami sporządzonymi przez zewnętrzne...

II SA/Wr 451/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-03

również formy urzędowego podania do wiadomości publicznej informacji o jego utworzeniu. Jak natomiast wynika z informacji umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej...
się tylko w przypadku, gdy termin wystąpienia zdarzenia przyszłego można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości publicznej'., Dalej organ nadzoru...

II SA/Po 824/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-26

(jednoosobowej spółki prawa handlowego)., Dla rzetelności sprawozdawczej Sąd uznał za zasadne odwołać się szerzej do informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej...
administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2, w którego myśl, w przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia organ...

II SA/Po 245/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-10-06

spółka podniosła, że wniosła o przeprowadzenie dowodu z informacji udzielonej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która w sposób bezdyskusyjny...
u.c.p.g. w zw. z art. 189a § 2 w zw. z art.189f § 1 K.p.a. w zw. z art. 109 pkt 1 ust. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych., W uzasadnieniu spółka wskazała...
1   Następne >   +2   +5   +10   17