Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

III FSK 4061/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

Za związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 2021 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170...
przedsiębiorcy (innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) oraz jednocześnie: 1) wchodzą w skład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu...

III FSK 4059/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), zwana dalej...
w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...

III FSK 4048/21 - Wyrok NSA z 2022-02-09

kwietnia 2020 r., stwierdził, że prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na imporcie, eksporcie, zbywaniu, konfekcjonowaniu, transporcie i sprzedaży gazu płynnego...
będące w posiadaniu takiego podmiotu, winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą...

I SA/Łd 172/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-24

rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą uzasadnia wznowienie postępowań podatkowych oraz uchylenie decyzji i orzeczenie co do istoty...

I SA/Łd 173/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-24

w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą uzasadnia wznowienie postępowań podatkowych oraz uchylenie decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy. W ocenie...

III FSK 3771/21 - Wyrok NSA z 2022-03-09

. 1322 z późn. zm.) stwierdził, że A. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz źródłem przychodów A. są przychody z działalności gospodarczej. Zatem...
A. jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przejęte we władanie nieruchomości winna opodatkować według stawek jak dla działalności gospodarczej., 1.3. W skargach...

III FSK 4073/21 - Wyrok NSA z 2022-03-09

przez skarżącą działalności, skarżącą należy uznać za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Jest ona bowiem przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą...
decyzji. WSA w Kielcach stwierdził, że grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, którym niewątpliwie jest A., lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą...

III FSK 4056/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolegium zaznaczyło, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r...
. poz. 1445 ze zm., dalej: u.p.o.l.) nie wprowadza warunku prowadzenia na gruncie, czy w budynku, działalności gospodarczej. Ważny jest sam fakt posiadania nieruchomości...

III FSK 3860/21 - Wyrok NSA z 2022-03-09

instancji wskazał, że podstawowym kryterium związku z działalnością gospodarczą jest samo posiadanie danej nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą...
. Tym samym o tym, czy dana nieruchomość pozostaje związana z działalnością gospodarczą nie przesądza to, czy działalność gospodarcza jest w danym obiekcie rzeczywiście...

III FSK 4055/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

działalność gospodarczą. Jest ona bowiem przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą, a równocześnie państwową osobą prawną, wykonującą prawa własności i inne prawa...
wykonywania przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą również zadań publicznych, nie ma znaczenia prawnego na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   42