Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 1444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

skarżąca') został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] marca 2000 r...
decyzji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez skarżącego G. W. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,. ZUS poinformował, że skarżący z tytułu...

I SA/Łd 178/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-02

Rzeczypospolitej Polskiej rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie...
gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, uzasadnia wznowienie przedmiotowych postępowań podatkowych oraz uchylenie...

OPK 21/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Wykreślenie w trybie art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wpisu w ewidencji działalności...
gospodarczej spółki cywilnej, gdy osoby fizyczne wykonujące do dnia 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy takiej spółki nie dostosowały formy wykonywanej...

I SA/Op 289/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

19.01.2021 r. Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2021 r. (DN-1), w której do opodatkowania wykazała: grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 23,40 zł/m2= 308,88 zł. Łączny podatek od nieruchomości za 2021 r. wyniósł...

II SA/Ke 188/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-12

pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że m.in. nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
i nie upłynął jeszcze okres do, określonego w tym wniosku, dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz nie zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie...

II SA 1059/94 - Wyrok NSA z 1995-10-25

właściciela domu nie może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej., 2. Wynajmowanie pomieszczeń we własnym domu jednorodzinnym, stanowiące czerpanie pożytków...
cywilnych rzeczy /art. 53 par. 2 Kc/, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....

II SA 826/93 - Wyrok NSA z 1994-10-11

faktycznego i prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ podlegające zgłoszeniu organowi...
o działalności gospodarczej, prowadząca tylko do zmiany treści wpisu ewidencyjnego przez inne oznaczenie podmiotu gospodarczego, lecz powstaje sytuacja określona w art. 19...

VI SA/Wa 1517/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-11

działalności gospodarczej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz...
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 'M.' w okresie od dnia...

I SA/Rz 645/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-18

są tym, iż prowadzona przez niego działalność nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym wymienione we wniosku nieruchomości nie powinny być opodatkowane stawkami...
przewidzianymi dla budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale stawkami przewidzianymi dla pozostałych budynków. Uzasadniając swe...

II SA 324/98 - Wyrok NSA z 1998-04-22

Uchylenie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, traktującego obsługę prawną podmiotów...
gospodarczych w zakresie ich działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji, uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100