Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi zapewniających równy dostęp do informacji wszystkim...
, gdyż została podjęta jednocześnie z decyzją o sprzedaży akcji Spółki przez Z. S., mającą również dostęp do tej informacji. W konkluzji podniesiono, iż decyzja o zakupie...

II GSK 612/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

/Wa 160/08 (dostęp do informacji publicznej). NSA w pełni respektuje zasadę mocy wiążącej orzeczeń sądowych, jaka wynika z treści powołanego art. 170 p.p.s.a. Zgodnie...
obowiązkiem ustalenia, czy w zakresie informacji ujawnionych przez Spółkę w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji istnieje uzasadnione podejrzenie...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

publicznego i tym samym zapewniającego inwestorom dostęp do informacji o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na rynkową wycenę papierów wartościowych...
tych informacji stanowi jeden z 'kosztów' uzyskania przez emitentów dostępu do źródeł finansowania na rynku publicznym., Za bezzasadne Sąd również uznał stanowisko strony skarżącej...

VI SA/Wa 2480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

. z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie polegającego na nieprzekazaniu KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej...
informację, której przekazanie do publicznej wiadomości może wpłynąć na cenę akcji emitenta. Inwestorzy powinni mieć możliwość oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje...

II GSK 203/07 - Wyrok NSA z 2007-12-20

wszystkich inwestorów i przedkładania go nad indywidualny interes poszczególnych jego uczestników., Równość dostępu do informacji o zaangażowaniu podmiotów w spółki publiczne...
informację o opóźnieniu informacji poufnej w trybie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Spółka zakwestionowała stanowisko Komisji stwierdzając, że w jej ocenie...

II GSK 1359/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

finansowych spółki publicznej i dostęp do informacji poufnych spółki, jak i pod względem wartości danych finansowych P. odniesionych ogólnie tylko do wysokości prognozy zysku...
poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia...

II GSK 246/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

publiczną, co do której zastosowanie ma sformułowana w art. 81 ust. 1 ustawy Pr.o p.o.p.w. zasada powszechnego dostępu do informacji o istotnych zdarzeniach dotyczących...
przekazywania informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, obowiązywało zatem wyłącznie rozporządzenie...

VI SA/Wa 994/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

. 2 pkt 1 ustawy o ofercie, poprzez niewykonanie obowiązku przekazania w terminie do Komisji, spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji...
regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożeniu przez Bank S.A wniosku o upadłość. Tymczasem wskazana informacja została przez T. S.A. przekazana dopiero...

II GSK 334/11 - Wyrok NSA z 2012-01-31

finansowych. Państwa Członkowskie zapewniają możliwie szybko łatwy publiczny dostęp do informacji dotyczących takich transakcji, przynajmniej indywidualnie'., Przepis art. 6 ust...
i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950). Ponadto skarżący, pełniąc funkcję członka rady nadzorczej w S...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości. Z powyższego wynika, iż okresy zamknięte związane są z dostępem określonej grupy osób do informacji poufnych (określonych...
o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany nie podała do publicznej wiadomości w trybie właściwym dla informacji poufnej...
1   Następne >   +2   4