Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SA/Op 650/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

do spożycia poza miejscem sprzedaży w sklepie spożywczo - monopolowym przy ul. [...] w N.., Następnie, na skutek zgłaszania organowi zakłóceń porządku publicznego związanych...
stycznia 2008 r. do 8 września 2008 r., dochodziło do przypadków zakłócania porządku publicznego w najbliższej okolicy punktu sprzedaży prowadzonego przez stronę...

II SA/Op 652/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

prowadzonej przy ul. [...] w N., w okresie od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 maja 2011 r. Następnie, na skutek zgłaszania organowi zakłóceń porządku publicznego związanych...
strona nie przestrzegała i jakie dowody o tym świadczą, a także nie wykazano istnienia związku przyczynowego pomiędzy zakłócaniem porządku publicznego a sprzedażą napojów...

III SA/Kr 132/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-04

wobec osób nietrzeźwych dotyczących zakłócania porządku publicznego oraz 5-ciu zdarzeń o charakterze przestępczym, co miało związek z działalnością strony, co 'stawia...
Policji o 'uszczegółowienie materiałów dotyczących zakłócania porządku publicznego na wskazanym terenie'., W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 11 września 2015 r. wskazano...

II GSK 1411/14 - Wyrok NSA z 2015-07-23

że między proponowanym punktem sprzedaży a placem zabaw nie ma żadnej trwałej przeszkody o charakterze faktycznym, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp...
do tego placu zabaw. Zdaniem organów administracji, za taką trwałą przeszkodę nie może być uznany drewniany ekran ochronny (który tylko częściowo ogranicza dostęp do placu...

III SA/Wr 144/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-29

, o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego mającego związek ze sprzedażą...
alkoholowych - zakłócanie porządku publicznego przez klientów tej placówki., W odwołaniu pełnomocnik strony wniósł o uchylenia zaskarżonej decyzji w całości...

II SA/Op 651/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

maja 2011 r., Następnie, na skutek zgłaszania organowi zakłóceń porządku publicznego związanych z działalnością punktu sprzedaży napojów alkoholowych przy ul...
istnienia związku przyczynowego pomiędzy zakłócaniem porządku publicznego a sprzedażą napojów alkoholowych przez placówkę., Po ponownym rozpoznaniu sprawy, decyzją z dnia...

III SA/Wr 143/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-29

powołanych do ochrony porządku publicznego. Organ podniósł, że o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło...
, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w L. wynika...

III SA/Wr 116/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-12

publicznego. Nadto organ podniósł, że o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej w L , że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego mającego...
w nim przesłanek. Sąd uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej...

III SA/Łd 213/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-06

nocnej przez obsługę lokalu, jak również naruszeń porządku publicznego przez gości lokalu w okolicy Placu [...]. Następnie w odpowiedzi na wezwanie organu w piśmie z 6...
publicznego, a pomiędzy odnotowanymi przez organ ścigania przypadkami zakłócania porządku w pobliżu lokalu, a sprzedażą w tym lokalu istniał związek przyczynowy., W odwołaniu...

III SA/Łd 212/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-06

oraz skarg mieszkańców dotyczących zakłóceń ciszy nocnej przez obsługę lokalu, jak również naruszeń porządku publicznego przez gości lokalu w okolicy Placu...
interwencje policji były niewątpliwie następstwem zakłócania porządku publicznego, a pomiędzy odnotowanymi przez organ ścigania przypadkami zakłócania porządku w pobliżu lokalu...
1   Następne >   +2   +5   7