Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Łd 1200/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-11

publicznych, por. też pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2000 r., sygn. akt III SA 1432/99, opubl. w Systemie Informacji Prawnej...
z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane na nich budowle, z wyjątkiem związanych...

I SA/Bk 117/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-29

. rozstrzygnięcie., Kolegium uznało, że w sprawie tej dokonano prawidłowego wymiaru podatkowego za 2011 r. Wobec nie przedłożenia przez skarżącego aktualnych informacji podatkowych...
. nie został ujawniony w księdze wieczystej, nie działa wobec niego ochrona wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Uwzględniając pozostałe dowody...

I SA/Bk 116/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-29

., Kolegium uznało, że w sprawie tej dokonano prawidłowego wymiaru podatkowego za 2010 r. Wobec nie przedłożenia przez skarżącego aktualnych informacji podatkowych...
ochrona wynikająca z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Uwzględniając pozostałe dowody takie jak: zeznanie skarżącego z [...] marca 2011 r. co do korzystania...

III SA/Wa 187/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

, dostęp do wszystkich środków i pozyskiwanie funduszy na zasiew warzyw do własnego użytku. W maju 2020 r. podatnik doznał skręcenia i naderwania stawów i więzadeł kolana...
za tym interes publiczny oraz brak jest szczególnej przesłanki, uzasadniającej przyznanie ulgi., Od tej decyzji, w ustawowym terminie, Pan J. L. złożył odwołanie z 16 września...

I SA/Ke 395/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-15

publicznej i przedstawiony przez ten organ tok postępowania., 1.1. Decyzją z dnia [...] nr [... Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta...
w nich urzędowo stwierdzone. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych ewidencja gruntów i budynków jest niewątpliwie urzędowym źródłem informacji...

I SA/Bk 443/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-21

nie mieli dostępu do akt tych postępowań, a przez to zostali pozbawieni możności obrony swych praw. Zdaniem skarżącego posiadaczem samoistnym działki nr [...] jest Gmina S...
., która zajęła ją na cele drogi publicznej i włada nią jako właściciel. Skarżący wskazał także, iż Burmistrz S. w praktyce nie kieruje się przy wymiarze podatku...

I SA/Ke 394/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-15

publicznej i przedstawiony przez ten organ tok postępowania., 1.1. Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza...
jest niewątpliwie urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i w każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji, czy informacji...

I SA/Ol 501/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-18

, że sporne grunty są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też są pod nią zajęte, szczególnie że nie uzyskał w tym aspekcie żadnych informacji...
w zakresie dostępu do urządzeń. Ponadto wskazano, że w świetle obowiązujących przepisów wykazanie związku gruntów leśnych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Ol 502/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-18

, że sporne grunty są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też są pod nią zajęte, szczególnie że nie uzyskał w tym aspekcie żadnych informacji i nie prowadził...
w zakresie dostępu do urządzeń. Ponadto wskazano, że w świetle obowiązujących przepisów wykazanie związku gruntów leśnych z prowadzeniem działalności gospodarczej...