Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II SO/Kr 33/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-31

od dnia jej wniesienia. W sprawach objętych kognicją sądów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednol. Dz...
marca 2015 r. o udostepnienie informacji publicznej. W końcowym fragmencie tekstu na stronie pierwszej zasygnalizowano fakt uiszczenia opłaty od wniosku oraz wymieniono...

II FSK 1233/07 - Wyrok NSA z 2008-12-19

prawa wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, '... w sytuacji gdy gmina nie umożliwia powszechnego dostępu do miejsc w modułach i halach'. Nie znajduje...
:, - poprzez lakoniczne i ogólnikowe uzasadnienie wyroku, pozbawiające organ informacji o przesłankach rozstrzygnięcia, jak też wskazówek co do kierunku stanowionego...

I SA/Lu 459/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-16

grudnia 2015 r. została doręczona w trybie zastępczym, o którym mowa w art. 150 O.p. kuratorowi [...] w dniu 4 lutego 2016 r., Z informacji zawartych w KRS wynika...
przeprowadzenia przez organy podatkowe dowodów z dokumentów [...], znajdujących się w posiadaniu A. M., m.in. w postaci ksiąg, które mogą zawierać istotne dla sprawy informacje...

I SA/Gl 102/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-23

. [...] nr [...] 'nie spełnia powszechnego dostępu do miejsca dla dowolnych podmiotów dokonujących sprzedaży'. Zdaniem strony za targowiska w świetle obowiązującego prawa...
administracyjnych (Dz. U. 2002, nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem...

I SA/Sz 484/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-08

, a także informację o odmowie uiszczenia pozostałej należnej opłaty wraz z podpisem danego inkasenta, dotyczące ujawnienia faktu sprzedaży na ww. działce w danym dniu...
. budynkami z dostępem bezpośrednio do ul. [...] (§ 2 umowy). Zgodnie z tą umową skarżący zobowiązał się do niewznoszenia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem...