Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

I OSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

[...] sierpnia 2016r. wydaną na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz. 2058...
sprawy prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy., Od powyższej decyzji K. W. złożył odwołanie...

II SAB/Wa 1137/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-13

ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosząc o udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem z dnia [...] października 2014 r. oraz o zasądzenie kosztów postępowania...
publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zatem udostępnienie informacji publicznej prasie odbywa się w trybie ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Go 652/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-15

brak jest podstaw do zastosowania w tej sprawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i udostępnienia na tej podstawie żądanych dokumentów. Wniesiony...
. Powyższy przepis określa wyłącznie charakter informacji, co nie wyłącza stosowania postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej., W ocenie organu prawo dostępu...

I OSK 2081/18 - Wyrok NSA z 2018-10-23

. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm., dalej u.d.i.p.) poprzez...
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.) poprzez wydanie decyzji ograniczającej dostęp do informacji publicznej z naruszeniem przepisów...

II SAB/Po 152/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

informacji prasowej a udostępnienia dokumentów, zatem organ rozważył czy K. M. dostęp do żądanych dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm. - dalej: u.d.i.p.)., Ponadto, odwołując się do treści art...

I OSK 1472/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

na bezczynność zarzucono naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) dowodząc...
nie stanowią dokumentów urzędowych i nie podlegają udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego wniosek należało załatwić w trybie...

II SAB/Wa 132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-15

, zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (t. j. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, zwaną dalej także jako: 'u.d.i.p....
- Prawo lotnicze odmówił wydania wnioskowanych twierdząc, iż nie stanowią one informacji publicznej, bez odwołania się do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Rz 114/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-03

naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782; dalej: 'udip')., Z uzasadnienia skargi...
14 dni oraz zasądzenie kosztów postępowania., Skarżący zarzucił naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez bezczynność w udzieleniu...

I OSK 1487/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

, iż w razie żądania udostępnienia prasie informacji publicznej, po myśli art. 3a Prawa prasowego, do głosu dochodzą przepisy przywołanej wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej...
, do którego skierowano wniosek jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, gdyż spełnia przesłanki z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Bk 73/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-03

. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia żądanej informacji wyjaśniając, że nie widzi możliwości udzielenia...
informacji, gdyż zawierają one informacje wrażliwe oraz informacje z życia osób prywatnych. Dodatkowo wskazano, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje...
1   Następne >   +2   +5   10