Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SAB/Op 107/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-09

o udzielenie informacji publicznej. Organ podał, że w sumie zostało złożonych 30 wniosków, zawierających 88 pytań, na które zażądano odpowiedzi w ramach dostępu do informacji...
. Zdaniem organu, złożony przez skarżącego wniosek o dostęp do informacji publicznej nie został złożony w celach, jakie legły u podstaw regulacji ustawy o dostępie...

II SAB/Po 74/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

15 maja 2018 r. Spółka nie tylko zawarła wyżej opisany wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, lecz także w części pierwszej pisma wniosła w trybie art...
niniejszej skargi sama przyznała, iż ponawia pytania zadane we wcześniejszych wnioskach o dostęp do informacji publicznej pytania 'w celu uniknięcia uzyskania kolejnej...

II SAB/Go 35/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

zapisany w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 - określanej dalej jako u.d.i.p....
na bezczynność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora...

I OSK 1559/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

art. 8 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) - zwanej dalej u.d.i.p., z którego wynika, że organ...
podmiotu (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 55). Następuje ono ex lege, w wyniku...

II SA/Sz 220/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-06

na własność gminy B. nieruchomości zajętej pod drogę publiczną ul. P. Kolegium wskazało, że Spółdzielnia otrzymała w dniu [..] r. w trybie ustawy o dostępie do informacji...
publiczną ul. P. Kolegium wskazało, że Spółdzielnia otrzymała w dniu [...] r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r.nr...

II SA/Lu 211/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-07

w drodze przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. 2 listopada 2020r., nie ma żadnego uzasadnienia. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że termin do wniesienia...
, oraz zawiadomił o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta B. P. oraz prasie lokalnej...

IV SA/Wa 2018/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

energetycznych i gospodarka zasobami energii w orzecznictwie są uznawane za wielce istotne, a judykatura choćby na gruncie dostępu do informacji publicznej zalicza tę materię...
, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości...

III SA/Lu 823/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-15

z czym nie podlegało publikowaniu. Skarżący nie skorzystali natomiast z możliwości uzyskania przedmiotowego uzasadnienia np. w trybie dostępu do informacji publicznej...
nr [...])., W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że w trybie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm...

VII SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Departamentu Koncesji i Pozwoleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o podanie...
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), a nie jak błędnie przytacza strona ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności...

III SA/Wr 43/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-12

niekompletnej dokumentacji drogi DW 380;, 4. informacji uzyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej w postaci pisma z dnia 11 września 2019 r. oraz Protokołu...
:, 1. pisemnej odpowiedzi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK) z dnia 16 stycznia 2020 r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej;, 2. pismem z dnia 9...
1   Następne >   +2   +5   +10   73