Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Rz 1600/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-02

w kwocie 520 zł oraz dochód z gospodarstwa rolnego wynoszący 428 zł, z kolei jego żona otrzymuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł oraz świadczenie rodzinne...

II SA/Rz 1378/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-03

299,82 zł zgodnie z unormowaniami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podniosła także, iż dnia 17 stycznia 2014 r. wpłynęła na jej rachunek bankowy kwota 1 954,84 zł...
w przeliczeniu na miesiąc z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego podała, że jest to kwota 299,82 zł wyliczona na podstawie regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych...

II OSK 2241/16 - Wyrok NSA z 2018-09-14

:, - przepisów ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, poprzez wprowadzenie do planu rozwiązań...
niezgodnych z zapisami ww. ustaw w przedmiocie określenia sposobu zagospodarowania terenu,, - art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, poprzez określenie w planie...

II OSK 198/14 - Wyrok NSA z 2015-09-30

. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2005, Nr 169, poz. 1419); 4) trybu podejmowania uchwały określonego w art. 12 ust. 1 u.p.z.p., poprzez niezasadne nierozpatrzenie...
i niewłaściwe zastosowanie art. 2, 7, i 8 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez uznanie iż wynikający z tych przepisów obowiązek uwzględniania rodzinnych ogrodów...

II SA/Rz 1145/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-16

jest jedynie kwota 500 zł. Ponadto, strony nie ujawniły pobieranego dochodu w postaci zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńczego, którego wysokość 153 zł wynika...

II OSK 2527/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

z naruszeniem zasad jego sporządzania (art. 28 u.p.z.p.). Naruszono art. 3 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz...
, że rodzinne ogrody działkowe mogą być zgodnie z art. 7 u.r.o.d lokalizowane na terenach Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i stowarzyszeń ogrodowych. Tymczasem...

II SA/Łd 560/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-25

. Nadto naruszenie art. 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. nr 169, poz. 1419) poprzez ustanowienie w zaskarżonym planie przeznaczenia...
przeznaczona pod ogrody działkowe, gdyż w dacie 30 października 2013 r. nie istniał faktycznie Rodzinny Ogród Działkowy A, nadto zarówno Polski Związek Działkowców jak i ROD...

IV SA/Wa 1745/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

wnioskowanej inwestycji (poprzez pominięcie terenu ww [...]). W ocenie skarżącego bowiem, zaproponowany przebieg negatywnie wpłynie na funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów...
trasy sieci przez Rodzinne Ogródki Działkowe '[...]' (ROD). Zaproponowana trasa była konsultowana z ROD i została zaprojektowana w sposób optymalny, głównie została...

II OSK 1118/06 - Wyrok NSA z 2007-08-23

), jest to wyliczenie przykładowe o czym świadczy użyty tam termin 'w szczególności'. Natomiast zastosowanie łącznika 'lub' świadczy o tym, iż wymienione elementy nie muszą wystąpić...
lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych'. W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia warunkiem koniecznym do uznania...

II OSK 1718/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

administracyjny oddalił skargę wnioskodawczyni, to nie oznacza to wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania budynku na świadczenie usług...
2005 r., której prawomocnie stwierdzono nieważność, nie może stanowić podstawy do świadczenia jakichkolwiek usług, a jej istnienie powinno być z urzędu wyeliminowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   25