Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 2604/13 - Wyrok NSA z 2015-05-27

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego oddala skargę kasacyjną...
z dnia [...] lutego 2013 r. o odmowie przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach...

IV SA/Wa 2106/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

-Litwiniec, Sędzia WSA Marian Wolanin (spr.), Protokolant Joanna Kurek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2009 r. sprawy ze skargi Polskiego Związku Działkowców Rodzinny...
zezwolenia 10 sztuk drzew na terenie działki nr ew. [...]., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, iż kwestionowane przez Rodzinny Ogród Działkowy '[...]' w M...

II SAB/Łd 62/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-18

społeczną działającą na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. nr 169, poz. 1419 ze zm.). Zgodnie z art. 27 tej ustawy Polski Związek...
kontrolnych organu Związku jakim jest komisja rewizyjna. Skarżący pominął Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego jako organ, który w pierwszej kolejności winien złożyć wyjaśnienia...

II OSK 913/09 - Wyrok NSA z 2010-06-01

kasacyjnej Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy '[...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2009 roku sygn. akt IV...
SA/Wa 2106/08 w sprawie ze skargi Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy '[...]' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia...

II SA/Bk 513/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-11-10

ma zostać wykonane w 'rodzinnym gospodarstwie rolnym', a następnie czy jest to budynek gospodarczy. Przyjęcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, że ma powstać kompleks...
tego rozporządzenia przez zabudowę zagrodową należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych...

II SA/Ol 1013/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-04

, iż prace wykonane zostały w czerwcu 2019 r. Żadna z osób uczestniczących w tych pracach nie działała we własnym imieniu, tylko w imieniu i na rzecz Rodzinnego Ogrodu...
Słonecznik dokonali usunięcia gałęzi w wymiarze od 80 do 98 %, nie zaś w wymiarze choćby od 10 do 25 %. Według skarżącego świadczy to o dokonaniu przez organ dowolnej oceny...

II SA/Sz 959/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-09

bez zezwolenia oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2021 r., Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy [...] w B. (dalej 'ROD', 'strona...
przeprowadzonego postępowania Burmistrz B. ustalił, że wycinka została przeprowadzona pod nadzorem S. B. Członka Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych [...] w B...

II SA/Rz 1120/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-18

świadczenie, którego spełnienie powoduje wygaśniecie całego zobowiązania solidarnego., E. L. oraz P. G., nie zgadzając się z wydanym rozstrzygnięciem, wnieśli skargi...
w decyzji administracyjnej sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego. Zgodnie z art. 370 k.c., jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia...

IV SA/Wa 1648/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-17

pozwala im na uiszczenie ww. kwoty. Przede wszystkim, należy wskazać, iż z przedłożonych przez strony zeznań podatkowych T. K. wynika, iż pobiera on świadczenia...
., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawcy mieszkają wraz z pełnoletnimi dziećmi - córką A. K. (lat 19) i synem R. K. (lat 27). Posiadają...

II SA/Bd 990/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-01-06

się na swoją trudną sytuację rodzinną zwłaszcza z związaną z pogarszającym się stanem zdrowia teściowej, która w konsekwencji zmarła, a nad którą wzmożona opieka...
, co w konsekwencji może doprowadzić do jej umorzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji z art. 84 ust. 5, świadczących o zrekompensowaniu uszczerbku w środowisku, spowodowanego...
1   Następne >   2