Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Gd 395/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-08

na przedmiotowej działce ogrodu działkowego nie może także świadczyć posadowienie na niej ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego, gdyż wykonanie tego elementu infrastruktury...
nr [..], o pow. 0,0780 ha, obręb [..], stanowiącej własność Powiatu wskazując, że w stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego nie została wydana decyzja likwidacyjna podstawie art...

II SA/Łd 578/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-05

społeczną posiadającą własną, wyczerpującą regulację ustawową i już sam ten fakt nakazuje traktować go w sposób szczególny, bowiem świadczy o odmiennej koncepcji prawodawcy...
., Prezydent Miasta zwrócił uwagę, iż faktycznie z ewidencji użytkowników działek, przedłożonej przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego B, wynika, iż wnioskodawcy na dzień...

II SA/Lu 865/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-22

zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach...
, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby...

II SA/Bk 359/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

niniejszej dotyczy kwestii, czy działkowcom oraz PZD należą się świadczenia przewidziane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 u.r.o.d. i czy organy winny o tym orzekać w niniejszej sprawie...
znajduje zastosowanie przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Część wywłaszczonej nieruchomości, oznaczonej obecnie nr geod...

II SA/Bk 357/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

czy odszkodowania., Spór w sprawie niniejszej dotyczy kwestii, czy działkowcom oraz PZD należą się świadczenia przewidziane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 u.r.o.d. i czy organy winny...
odmawiając zwrotu nieruchomości błędnie założył, iż w tej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych...

II SA/Bk 355/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

i przed jakim organem można dochodzić nieruchomości zamiennej czy odszkodowania., Spór w sprawie niniejszej dotyczy kwestii, czy działkowcom oraz PZD należą się świadczenia...
. o rodzinnych ogrodach działkowych. Część wywłaszczonej nieruchomości, oznaczonej obecnie nr geod. [...], stała się zbędna na cel wywłaszczenia, a tym samym spełnia...

II SA/Bk 361/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-14

niniejszej dotyczy kwestii, czy działkowcom oraz PZD należą się świadczenia przewidziane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 u.r.o.d. i czy organy winny o tym orzekać w niniejszej...
zwrotu nieruchomości błędnie założył, iż w tej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Część...

II SA/Po 186/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

opłaty adiacenckiej w przypadku współwłasności nieruchomości ma charakter solidarny w sytuacji, gdy opłata adiacencka ma charakter świadczenia pieniężnego podzielnego...
decyzji łącznie do dwóch podmiotów, którzy związani węzłem współwłasności co do zasady winni odpowiadać w różny sposób za świadczenia na rzecz Gminy związane z budową...

I SA/Wa 1749/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-24

w administrację i użytkowanie działki nr [...] na rzecz Pracowniczego [...], który następnie przekształcił się w Rodzinny [...], wpisany do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę...
[...]. Spełnione są również przesłanki do nabycia przez [...] użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu - art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach...

II SA/Łd 1317/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-04

, a w konsekwencji wydanie decyzji na podstawie przepisów postępowania podatkowego, podczas gdy świadczenie to nie wypełnia ustawowych kryteriów uznania daniny za podatek...
było nieprawidłowe, jednakże nie świadczyło o wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Po drugie, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych Kolegium wyjaśniło...
1   Następne >   3