Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

I OZ 1100/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-18

świadczenia rodzinnego postanawia: oddalić zażalenie J.B. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T...
. z [...] kwietnia 2020 r. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. Skargę złożył 20 maja 2020 r. bezpośrednio do wojewódzkiego sądu...

II SA/Sz 915/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-12

- Referatu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego o zatrzymanie prawa jazdy A. R. wobec złożenia wniosku o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209...
ust. 2 powyższej ustawy)., Dalej organ wskazał, iż pismem z dnia 4 kwietnia 2006 r. Wydział Zdrowia, i Polityki Społecznej - Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta...

II SA/Gl 704/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-05

drogowej zawiera odrębną regulację dotyczącą terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację...
inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot, w którego interesie...

II SA/Rz 1114/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-27

w art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Wyciąg ten zawiera także pozycję w postaci kwoty 183 zł jako uzyskanej tytułem świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny i świadczenie...
rodzinnej, stanu majątkowego i dochodów tak, by możliwa była ocena powyższego przy rozpoznawaniu złożonego wniosku., Analiza pochodzących od skarżącego informacji nie pozwala...

II SA/Ke 564/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-10-30

skierowanie go na badania lekarskie. Natomiast, jeśli skarżący uważał, że w aktach sądu rodzinnego znajdują się dokumenty świadczące o tym, że nie ma podstaw do skierowania...
jest całkowicie nieuzasadniony., Kolegium dodało, że 29 listopada 2018 r. do organu wpłynął odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach III Wydział Rodzinny...

VIII SA/Wa 1248/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

długotrwały proces ustanawiania sądowej służebności drogi koniecznej, o czym świadczy zaostrzony konflikt rodzinny, który w ostatnim czasie unaocznił się rozdzieleniem sąsiednich...

VII SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wnioskodawczynię daje podstawy do stwierdzenia, że nie są to świadczenia wymagające korzystania z pojazdu uprzywilejowanego...
. Świadczenia te, tj. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, udzielane są w poradni ewentualnie w miejscu zamieszkania pacjenta. W przypadku tego rodzaju świadczeń...

II SA/Rz 73/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-26

odszkodowania za stanowiące jej własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nr 44 położonej na terenie byłego Rodzinnego Ogrodu Działkowego...
Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]', w związku z ostateczną decyzją Prezydenta Miasta [...] z [...] maja 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji, obejmującej...

II SA/Rz 1328/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-03

jest obowiązkiem zapłaty świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci w łącznej kwocie 900 zł, jednak z uwagi na brak środków nie płaci tych świadczeń i jego zadłużenie z tego tytułu...
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., Przedstawiona przez D. B. jego sytuacja rodzinna i finansowa uzasadnia uwzględnienie w całości zgłoszonego przez niego...

III SA/Po 563/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-28

jest świadczenie rentowe w wysokości [...] zł brutto miesięcznie ([...] zł netto miesięcznie)., Pismem z dnia 29 maja 2013 roku skarżący został zobowiązany do uzupełnienia...
dochodu jest świadczenie rentowe w wysokości [...] zł brutto miesięcznie ([...] zł netto miesięcznie). Jednocześnie zaś z treści przedłożonych wyciągów z rachunku bankowego...
1   Następne >   +2   6