Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 664/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

przeciwko odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego przez Ministra, które zdaniem skarżącego powinno być obligatoryjne. Wniesienie do Sądu Okręgowego w [...] skargi...
się postępowania administracyjnego. Pozytywny dla skarżącego wynik postępowania wznowieniowego przy odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego i wydaniu ostatecznej...

II GSK 328/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Prowadzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko asesorowi notarialnemu może stanowić podstawę do zawieszenia postępowania w sprawie powołania notariusza i wyznaczenia...
Notarialnej z dnia 4 listopada 2004 r. utrzymującą w mocy uchwałę Rady Izby Notarialnej w W. z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego...

II SA 930/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego Ministra Sprawiedliwości dotyczącego ewentualnego sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych wstrzymuje bieg terminów...
na listę radców prawnych w trybie przewidzianym dla postępowania administracyjnego i określonym w Kpa, a zatem przepisy tego kodeksu, w tym także dotyczące zawieszenia...

II GSK 582/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

adwokackiej lub zainteresowanemu., W związku z tym, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowego, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił podjąć z urzędu...
postępowanie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 lipca 2008 r. ogłoszonym na rozprawie zawiesił postępowanie na podstawie art. 125 ustawy z dnia 30 sierpnia...

VI SA/Wa 663/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej: 'k.p.a.') wniosła o zawieszenie...
nieprawomocne., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...] Minister Sprawiedliwości odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie...

VI SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Adwokackiej z dnia [...] maja 2018 r. bez numeru w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o zawieszeniu postępowania w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów 1. uchyla...
zakończone. Powyższe, zdaniem ORA, uzasadniało podjęcie w dniu [...] czerwca 2017 r. uchwały o zawieszeniu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania...

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej...
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] listopada 2012 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów., Ze stanu faktycznego sprawy...

I OSK 1931/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Administracyjny zważył, co następuje:, W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I OSK 1360/13...
1360/13 będzie miało wpływ na wynik niniejszej sprawy, co powoduje konieczność zawieszenia postępowania wywołanego skargą kasacyjną B.P. na podstawie art. 125 § 1 pkt 1...

I OSK 1785/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

, co następuje:, W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I OSK 1360/13, Naczelny Sąd Administracyjny...
na wynik niniejszej sprawy, co powoduje konieczność zawieszenia postępowania wywołanego skargą kasacyjną Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku...

I OSK 1784/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Administracyjny zważył, co następuje:, W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I OSK 1360/13...
1360/13 będzie miało wpływ na wynik niniejszej sprawy, co powoduje konieczność zawieszenia postępowania wywołanego skargą kasacyjną Ministra Sprawiedliwości na podstawie art...
1   Następne >   +2   +5   +10   25