Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

z siedzibą w [...] kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 'A' Spółka Akcyjna z siedzibą w U. (dalej 'skarżąca', 'strona...
zakończona w terminie, a w jej wyniku nie wszczęto postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu, a zatem nie mają zastosowania...

II GSK 1875/18 - Wyrok NSA z 2022-04-22

sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: sąd I instancji, WSA) wyrokiem z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt...
zaskarżona decyzja nie stwierdza w ogóle okoliczności wymienionych w tym przepisie;, II. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj...

II GSK 719/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 24 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi D. P...
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz skarżącego kwotę 190 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym...