Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

niejawnym sprawy z wniosku J. Ś. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia...
[...], nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Sygn. akt IV SA/Wr 41/09 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wr 383/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-17

, w przedmiocie złożonego wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego, pozostanie organu w bezczynności, zaniechanie przez organ wydania w tej materii stosownego...
ze skierowaniem do TWKL celem ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej P. G. wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego 'w przedmiocie wydania decyzji...

II SA/Wa 908/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

o sześciomiesięczne zawieszenie postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na powyższe A. K.pisemnie wyjaśniła, iż nie poddano jej badaniom elektrofizjologicznym serca z powodu...
uzyskała półroczne zawieszenie w postępowaniu odwoławczym. Nie miało to jednak wpływu na ocenę aktualnego stanu zdrowia, natomiast pozbawiło orzekaną możliwości poznania...

III SA/Po 259/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-03

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje., Niniejsza sprawa została rozpoznana...
:, - art. 138 § 1 pkt 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej: K.p.a.,, - art. 114 ust...

IV SA/Gl 594/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-03

wojskowej. Wówczas organ odwoławczy, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. byłby zobowiązany do zawieszenia postępowania do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...
decyzję - kartę powołania. W podstawie prawnej organ podał art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98...

III SA 2035/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

egzekucyjne i nie powodują konieczności odstąpienia, wstrzymania lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Usunięcia tych uchybień może dokonać dyrektor OT WAM...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1997 nr 1 poz. 1 ze zm./ określa organ...

VIII SA/Wa 266/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-23

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwana dalej kpa), art. 13 ust. 6 i art. 19a ust. 1-3 ustawy...
postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika., Organ podniósł, że wnioskujący o umorzenie wskazał, iż w przedmiotowym lokalu zamieszkuje wraz z żoną J.B. W swoim...

I GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

pozataryfowe. Do środków taryfowych, oprócz samej wspólnotowej taryfy celnej określającej konwencyjne stawki celne, należą kontyngenty taryfowe, plafony taryfowe i zawieszenie...
(w tym przypadku zawieszenie należności celnych przewidziane dla niektórych rodzajów broni i sprzętu wojskowego) nie obowiązują wobec towarów powrotnie przywożonych na obszar Wspólnoty...

II OZ 895/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

do złożenia skargi nie stanowią przesłanki dla przywrócenie terminu zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
nie wynika bowiem, aby w toku postępowania administracyjnego zostało złożone pełnomocnictwo upoważniające adwokata E. D. do działania imieniem skarżącego w niniejszej sprawie...

III SA/Gd 285/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

w wymiarze 1 roku - w zawieszeniu na 3 lata. Mimo, że wyrok nie jest prawomocny, stanowi silną przesłankę do odmowy zawarcia kolejnego kontraktu z uwagi na treść art. 2...
. wystawiona na potrzeby postępowania. Dowódca okrętu w swoim meldunku do dowódcy dywizjonu podniósł, że żołnierz jest sumienny i obowiązkowy oraz, że przewyższa...
1   Następne >   2