Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

VII SA/Wa 2591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala Wojewoda [...] na wniosek K. O. wszczął...
1 k.p.a' wniosła o zawieszenie ww. postępowania, ze względu na toczące się postępowanie przed Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o stwierdzenie...

II SA/Lu 358/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy obiektu budowlanego oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] marca 2013 r., wydanym na podstawie art. 134...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] stycznia 2013 r., znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia...

II OSK 987/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wykładnia przepisu art. 101 §...
administracyjnego, a więc postanowienia o odmowie zawieszenia oraz o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. Uzasadniona jest zatem taka wykładnia przepisu art. 101 § 3...

II SA/Sz 759/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-28

z dnia [...] maja 2020 r., znak: [...], wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania w sprawie samowolnie...
postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Natomiast przepis art. 101 § 3 k.p.a. stanowi, że na postanowienie w sprawie zawieszenia...

II SA/Sz 753/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-28

z dnia [...] maja 2020 r., znak: [...], wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania w sprawie samowolnie...
postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Natomiast przepis art. 101 § 3 k.p.a. stanowi, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

II SA/Sz 755/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-18

w S., postanowieniem z dnia [...] maja 2020 r., znak: [...], wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia...
zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem sądów administracyjnych przyjmuje...

II SA/Sz 758/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-04

z dnia [...] maja 2020 r., znak: [...], wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania w sprawie...
postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Natomiast przepis art. 101 § 3 k.p.a. stanowi, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

II OSK 589/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Lu 358/13 Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy...

VIII SA/Wa 306/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

[...] z dnia [...] marca 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania Sądu jest skarga D. S. (dalej...
także wnioskodawca, skarżący) na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy...

II SA/Wr 483/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-29

Miejskiego Wrocławia wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącej o zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego. Pismami z dnia 28 grudnia 2021 r. strony postępowania...
2022 r. Wniosła o uchylenie decyzji Prezydenta ze względu na to, że organ nie zawiesił postępowania, ani też nie odmówił zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100