Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SA/Lu 17/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-21

wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Wymienienie zdarzenia stanowiącego zagadnienie wstępne rozstrzygnięcia, od którego zależy rozpatrzenie sprawy dotyczącej...
) zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania,, 2) uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego jest niezbędne dla rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji...

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

uregulowanie stanu prawnego w zakresie podmiotów prawa własności stanowiło zagadnienie wstępne., Maria i Józef S. wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie się 'sytuacje...

III SA/Lu 780/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-12

; 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (vide B. Adamiak Komentarz do art. 97 k.p.a. [w] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym., Przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu omawianego przepisu mogą być wyłącznie kwestie prawne...

III SA/Kr 32/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-16

z tego, iż obok ustalenia, że postępowanie jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest obowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Tymczasem w ocenie Kolegium organ l instancji nie wyjaśnił, czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy...

III SA/Kr 971/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-19

. akt II OSK 1470/20)., Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...
zagadnienia wstępnego., Postanowienie to zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wójt Gminy Z. w postanowieniu z dnia 3 października 2022 r. znak...

III SA/Kr 835/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-02

zagadnienie prawne, którego rozwiązanie daje dopiero możliwość prawną prowadzenia postępowania głównego'., Za takie zagadnienie wstępne uznał organ, kwestię ustalenia...
, i 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r., a w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Kr 1432/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-26

W razie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja - mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym...
, że w razie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja - mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym...

II SA/Łd 643/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-11

rozgraniczeniowego. Gdyby skarżący nie wystąpili z takim wnioskiem organ mógłby rozpatrzyć to zagadnienie wstępne we własnym zakresie i przyjąć hipotetycznie, wyłącznie...
nie osiągnęło by w praktyce zamierzonego skutku w postaci rozgraniczenia nieruchomości i organ budowlany musiałby rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym zakresie...

II SA/Gl 1049/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-18

organu wynik tego postępowania stanowi zagadnienie wstępne, gdyż od tego rozstrzygnięcia zależy ustalenie, czy uczestnikom postępowania w dniu złożenia wniosku...
. i U. K. domagając się jego uchylenia kwestionując pogląd organu pierwszej instancji, że rozstrzygnięcie sprawy o zniesienie współwłasności stanowi zagadnienie wstępne...

II SA/Ka 112/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

stanowiącej własność Aleksandry i Waldemara R. nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ ani sąd., W momencie wydawania zaskarżonego...
wstępnego przez inny organ lub sąd - par. 1 pkt 4 powołanego przepisu., Wydanie pozwolenia budowlanego na budynek mieszkalny oraz zbiornik na ścieki na działce nr 139/1...
1   Następne >   +2   4