Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 324/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-20

pkt 7 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy...
organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2 k.p.a.). W razie, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ...

II OSK 649/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
jak i w przesłanym zażaleniu stwierdziła, iż podstawą do zawieszenia postępowania jest 'naruszenie prawa materialnego co do charakterystyki zagadnień wstępnych...

II OSK 743/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku postanowieniem z dnia [...] czerwca 2010 r. odmówił wyłączenia wskazanych pracowników. Zatem zagadnienie wstępne...
do art. 97 § 1 pkt 4 kpa zawieszenie postępowania jest uzależnione od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne...

VII SA/Wa 2392/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

publicznej obowiązany jest ustalić związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W przypadku ustalenia...
się postępowanie przed podstawowym organem nadzoru budowlanego, w sprawie legalizacji przedmiotowej inwestycji i czy jest to zagadnienie wstępne do zawieszenia...

II SA/Bd 916/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-22

rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym, z zastrzeżeniem, że ustalenie tego związku należy do organu (por. uzasadnienia wyr. NSA: z dnia 7 marca 2001 r., III SA...
§ 1 pkt 4 K.p.a. Ponadto podniesiono, że z akt sprawy wynika, iż także organ nie wystąpił do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego (zgody zastępczej...

VII SA/Wa 2717/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

nie jest zagadnieniem wstępnym ustalenie (właściwe zakwalifikowanie) charakteru (rodzaju) danej inwestycji., W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał...
z którym w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny...

IV SA/Po 363/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-24

. W. jest zagadnieniem wstępnym w prowadzonym przez niego postępowaniu. Postanowieniami nr [...] i [...] z dnia [...] lutego 2015 r. PINB sprostował następnie z urzędu oczywiste...
w przedmiocie zasiedzenia nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne w postepowaniu w sprawie prowadzonych robót budowalnych prowadzonym w trybie art. 51 PrB., W tej mierze wskazać...

II SA/Kr 1355/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-11

zabytków. Te kwestie zdaniem żalącego się stanowią zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 97 par 1 pkt 4 k.p.a., co oznacza, że wniosek o zawieszenie postępowania...
w K., wskazał, że kwestia wpisu przedmiotowego budynku do rejestru zabytków nie może być zagadnieniem wstępnym. Prawidłowość takiego stanowiska organu potwierdził...

VII SA/Wa 1782/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

w [...] postanowił odmówić wyłączenia wskazanych pracowników, postanowieniem z dnia [...] czerwca 2010 r. Zatem zagadnienie wstępne, na które wskazują strony postępowania w swoim...
przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy...

VII SA/Wa 1781/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

Budowlanego [...] postanowił odmówić wyłączenia wskazanych pracowników, postanowieniem z dnia [...] czerwca 2010 r. Zatem zagadnienie wstępne, na które wskazują strony...
łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24