Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 3075/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

. jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności i stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa...
nie zdefiniował tego pojęcia. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji...

I SA/Wa 1646/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-03

sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 2108/11)., Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na losy...

I SA/Wa 1204/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

wstępnym., W przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym, pozostającym w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym jest stanowisko, jakie będzie wyrażone...
wieczystego), na podstawie wniosku złożonego w trybie art. 7 dekretu warszawskiego, nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Mając na uwadze...

I SA/Wa 1187/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

. W uzasadnieniu wskazała na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia przez właściwe organy zagadnień wstępnych jakimi, według wnioskodawczym', są: określenie, czy Skarb Państwa...
do prawomocnego rozstrzygnięcia zagadnień wstępnych przez Prokuratora Rejonowego dla Miasta R. lub Sąd Rejonowy w R.'. Przy czym podała, że [...] lipca 2008 r. złożyła zawiadomienie...

IV SA/Wa 1904/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

stanowiącego podstawę prawną załatwienia sprawy stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., którego rozstrzygnięcie może mieć istotny wpływ...
administracji, można przyjąć, że jest to zagadnienie wstępne dla odnośnego postępowania. Trafne jest zatem zawieszenie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowania do czasu...

I OSK 447/10 - Wyrok NSA z 2011-01-21

uprzedniego rozstrzygnięcia przez właściwe organy zagadnień wstępnych, jakimi są: ustalenie, czy Skarb Państwa jest właścicielem przedmiotowych działek, skorygowanie...
źródłowych., Zdaniem skarżącej wyjaśnienia wymagają następujące zagadnienia wstępne:, - czy w stosunku do parcel gruntowych Gm. Kat. Rz. P. tworzących ulicę W. właścicielem...

I SA/Wa 1029/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz...
tego rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne z uwagi na to, że aktem notarialnym z [...] listopada 2005 r. prawo...

I OSK 1179/19 - Wyrok NSA z 2020-05-12

, której dotyczy postępowanie dekretowe. Zatem w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., gdyż rozpatrzenie sprawy o stwierdzenie...
w rozumieniu art. 28 i 157 § 2 K.p.a. w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej i kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1...

I OSK 605/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

podpada pod działanie przepisów art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, jest zagadnieniem wstępnym względem...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne...

I SA/Wa 1241/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przez zagadnienie wstępne rozumie...
nr 353071)., Jak słusznie zauważył Wojewoda [...] w zaskarżonym postępowaniu z dnia [...] maja 2016 r., w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne stanowi kwestia stwierdzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   12