Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

II SA/Op 287/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-12

spornej nieruchomości przez zasiedzenie, tocząca się przed Sądem Rejonowym w [...], jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy;, - art. 11, art. 12...
k.p.a., że z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia wówczas, gdy ziszczone są cztery elementy: po pierwsze, zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego...

VII SA/Wa 2220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

, gdyż nie istnieje związek przyczynowy między postępowaniem o rozszerzenie zakresu służebności (zagadnienie wstępne) a postępowaniem o pozwolenie na budowę garażu. Pomiędzy tymi...
na jego niewłaściwym zastosowaniu. Zdaniem skarżącej, rozszerzenie zakresu służebności jest zagadnieniem wstępnym przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę., Postanowieniem...

II SA/Lu 860/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-18

zagadnienie wstępne dotyczące kręgu osób uprawnionych do udziału w sprawie wydania pozwolenia na budowę w charakterze strony, należało postępowanie zawiesić...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

II OSK 2134/14 - Wyrok NSA z 2016-06-17

. Przez 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym i w razie gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania., Sąd stwierdził, że w omawianej sprawie...

II SA/Lu 716/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-22

Inspektor Nadzoru Budowlanego za takie zagadnienie wstępne uznał stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w L. oraz stanowisko L. Wojewódzkiego...
wskazanych zagadnień wstępnych, co zresztą potwierdził organ pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Aby zaś zaistniały podstawy do zawieszenia postępowania...

II SA/Op 458/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-23

nie występuje zagadnienie wstępne, które uzasadniałoby zawieszenie postępowania. W sprawie, bowiem dla prawidłowego rozpoznania koniecznym jest ustalenie...
'zagadnienie wstępne'. W doktrynie i orzecznictwie przez pojęcie to rozumie się sytuacje w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania...

II SA/Gd 752/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-13

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Powyższa zależność musi być bezpośrednia. W wyroku z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt I SA 1874/97 (LEX Nr 45706) Naczelny Sąd...
jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II SA/Ol 371/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-05

spornego odcinka muru obronnego. Jednocześnie organ rozstrzygnął zagadnienie wstępne we własnym zakresie przyjmując, że współwłaścicielami spornego odcinka muru jest G. G...
uznał, że dopóki nie zostanie ustalony właściciel budowli czyli dopóki zagadnienie wstępne nie zostanie rozstrzygnięte, nie będzie można podjąć zawieszonego postępowania...

II SA/Gd 355/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-22

konieczne jest ponowne przeprowadzenie postępowania w tym przedmiocie. Postępowanie to i wydana w jego rezultacie decyzja stanowi w tej sytuacji zagadnienie wstępne...
., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. wniósł o oddalenie skargi podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko. Jak wyjaśnił, zagadnieniem wstępnym...

VII SA/Wa 1709/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-29

pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym, co sprowadza się do ustalenia, czy bez rozstrzygnięcia...
wojewódzki wskazał, że nie występuje zagadnienie wstępne, które wpływałoby na rozstrzygnięcie postępowania w ramach którego wydano zaskarżone postanowienie, dotyczące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100