Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

II OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Bk 788/20...
Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2020 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie...

II OZ 728/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-13

2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz...
, na wniosek B.C. warunki zabudowy dla inwestycji mającej polegać na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi i zjazdem...

II OZ 479/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wspólnota...
., nr [...] i przekazującą do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji sprawę dotyczącą odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II OZ 1245/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt IV SA...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II OZ 479/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie Wspólnota...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działce o numerze...

II SA/Sz 107/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-06

roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. W. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu...
postępowania w sprawie warunków zabudowy p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] ustalającej warunki zabudowy...

II OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Odwoławczego w P. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt II SA...
. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu., Uzasadniając powyższe orzeczenie Sąd pierwszej instancji podał, iż Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości...

II OZ 822/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 259/19...
Odwoławczego w Gdańsku [...] stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Bk 1003/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-10

Ewentualne straty materialne poniesione w przyszłości przez inwestora w związku z realizacją procesu budowlanego po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, stanowią ryzyko...
warunków zabudowy p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Decyzją z dnia [...] października 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło...

II SA/Bk 321/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-24

. uchyliło postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lutego 2016 r. o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy oraz odstąpiło od zawieszenia...
, że prowadzenie postępowania o ustalenie warunków zabudowy będzie prowadziło do rozstrzygnięcia merytorycznego, zaś to musi zostać poprzedzone szeregiem kosztownych analiz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100