Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

II SA/Gd 114/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Skarżący J. Sz. i H. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu...
października 2012r. ustalającą, po rozpatrzeniu wniosku J. K., warunki zabudowy dla działki nr [...], obręb P., gm. Ż., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

II SA/Kr 929/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-28

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla zaskarżoną decyzję, jak i poprzedzającą ją decyzję...
organu I instancji. Decyzją o warunkach zabudowy Burmistrza Miasta [...] z dnia [...].2006r. znak [...], powołując jako podstawę prawną art. 104 i 107 k.p.a., art.1 ust. 2...

II SA/Łd 973/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-27

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie...

II OZ 790/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

[...], Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 246 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 30...
[...]. w przedmiocie warunków zabudowy. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta Ś. z dnia [...] umarzającą, z powodu...

II OZ 1368/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

[...] sierpnia 2011 roku, znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] sierpnia 2011 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. W uzasadnieniu Sąd I instancji wyjaśnił...

IV SA/Po 123/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

. z dnia [...] grudnia 2014r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić przyznania prawa pomocy A.P. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w P. z dnia [...] grudnia 2014r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy. Skarżący w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie [...] zł. złożył...

II SA/Łd 363/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-08

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: przyznać adwokat D.K., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A, kwotę 147,60 (sto...
r., sygn. akt II SA/Łd 363/13, oddalającego skargę J.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Wyżej...

IV SA/Po 1154/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-10

. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić przyznania prawa pomocy S.S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia...
[...] września 2011r. nr [...] w warunków zabudowy. Skarżący w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie...

II SA/Bd 913/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-26

ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia : oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 17...
warunków zabudowy. Od niniejszego wyroku pełnomocnik skarżącego - radca prawny D. F. wniosła skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych., Wniosek...

II SA/Gd 621/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-11

niejawnym sprawy ze skargi D. B. i D. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia...
: odrzucić skargę. D. B. i D. B. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunków zabudowy, Zarządzeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100