Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Po 2/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-26

na realizację przedsięwzięcia oraz pozytywną decyzję o warunkach zabudowy, a Rada Miejska wyda wtenczas uchwałę porządkową dla tego rodzaju działalności., Stosując się do powyższych...
dotyczące ochrony środowiska. W dniu [...] 2017r. Burmistrz Miasta i Gminy N. wydał decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji na danym terenie. Z uwagi na fakt...

I OSK 1619/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. Organ uzasadnił rozstrzygnięcie stanem zdrowia zwierząt i warunkami w jakich przebywały., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu uchyliło w całości decyzję Wójta...
one zapewnioną opiekę pozwalającą na wyeliminowanie lub ograniczenie konsekwencji długotrwałego przetrzymywania w niehumanitarnych warunkach. Z uwagi na powyższe Sąd I instancji...

II SA/Łd 126/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

I instancji powołał się również na decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...], którą odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schroniska...
, W ocenie PLW Fundacja nie spełnia następujących wymagań infrastrukturalnych warunków, co stanowi naruszenie norm prawa materialnego wynikających z przepisów rozporządzenia...

IV SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

faktycznych w przedmiotowej sprawie, warunki umożliwiające utrzymywanie przez odwołującą się zwierzęcia gospodarskiego tj. konia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów...
nie ma zatem konieczności badania czy odwołująca się spełniła warunki określone § 14 ust. 3 bowiem zapisy tego ustępu odnoszą się do pozostałych terenów wyłączonych z produkcji...

II SA/Go 891/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-25

naukowych lub edukacyjnych jest obowiązany utrzymywać takie zwierzęta w ośrodku: 1) w którym zostały zapewnione odpowiednie dla danego gatunku zwierząt warunki środowiskowe...
i cech gatunków zwierząt w nim utrzymywanych a ponadto (ust. 2 pkt 2 ) zapewnić zwierzętom między innymi transport w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, zgodnie...

II SA/Go 735/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-05

. Program - co wielokrotnie i zgodnie podkreśla się w orzecznictwie, mając na uwadze celowościową wykładnię art. 11a u.o.z. - musi być dostosowany do warunków i okoliczności...
zabudowy letniskowej, są częścią ekosystemu, przyczyniając się do ograniczenia liczby szkodliwych gryzoni (myszy, szczurów) i nie podlegają wyłapywaniu i umieszczaniu...