Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II SA/Ol 1354/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
nie jest też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wymagana jest ona tylko przy składaniu wniosku o zezwolenie na założenie lotniska). Tezy te - w świetle...

II SA/Po 548/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

. 2 pkt 1 powołanego rozporządzenia, musi mieć formę zaświadczenia; 2) dokumentem takim nie jest też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wymagana...

II SA/Po 529/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-07

w tekście studium jak i na załączniku graficznym symbolem [...] Organ wskazał dalej, że dla tych terenów ustala się warunki dodatkowe dla miejscowych planów ustalając funkcję...
nie może określać przeznaczenia terenów w stopniu zastrzeżonym w art. 15 ust. 2 u.p.z.p. dla planu miejscowego. Tymczasem to w planie tym określa się obowiązkowe szczególne warunki...

VII SA/Wa 1663/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-20

zabudowy., W uzasadnieniu decyzji organ w ogóle nie odniósł się do warunków, jakie powinny spełniać obiekty w otoczeniu lotniska. Organ nie wskazał także, na podstawie...
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn...

VII SA/Wa 1332/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

oraz przewoźników lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną. Ze względu na swój charakter i warunki techniczne lotniska [...] w [...] - nie duplikuje on stacjonarnych urządzeń...
[...], lecz je uzupełniają, umożliwiając niezakłócone i prawidłowe funkcjonowanie lotniska, w warunkach efektywnej i uczciwej konkurencji. Realizacja decyzji...

II GSK 665/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

określone w art. 183 § 2 p.p.s.a. W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności skutkujące nieważnością postępowania, zatem spełnione zostały warunki do rozpoznania...
, bowiem określa warunki i moment wydania wyroku. Jego naruszenie mogłoby zatem mieć miejsce tylko wtedy, gdyby wykazano, że wyrok zapadł przed zamknięciem rozprawy...

VII SA/Wa 2001/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

przeszkodę lotniczą na podstawie obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać...
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, podane są kryteria...

VII SA/Wa 1884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu...
z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane...

I OSK 1344/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

, bez względu na warunki ochrony przyrody. Usunięcie naturalnej przeszkody lotniczej stanowi działanie prewencyjne, które ma zmniejszyć skutki potencjalnych zdarzeń lotniczych...
. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu...