Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

II SA/Ol 1354/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
nie jest też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wymagana jest ona tylko przy składaniu wniosku o zezwolenie na założenie lotniska). Tezy te - w świetle...

II SA/Ol 116/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-04-18

Z., gmina J. Wskazując, że błędne jest stanowisko organu w zakresie wymogu decyzji o warunkach zabudowy, wniosła o ponowne wnikliwe przeanalizowanie sprawy i wydanie...
kwestią jest fakt konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/pozwolenia na budowę. Wyjaśnił, że organ nie uzależnił odmowy wydania pozytywnej opinii...

II SA/Po 548/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

. 2 pkt 1 powołanego rozporządzenia, musi mieć formę zaświadczenia; 2) dokumentem takim nie jest też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wymagana...

II SA/Po 529/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-07

w tekście studium jak i na załączniku graficznym symbolem [...] Organ wskazał dalej, że dla tych terenów ustala się warunki dodatkowe dla miejscowych planów ustalając funkcję...
nie może określać przeznaczenia terenów w stopniu zastrzeżonym w art. 15 ust. 2 u.p.z.p. dla planu miejscowego. Tymczasem to w planie tym określa się obowiązkowe szczególne warunki...

II SA/Go 472/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-26

, że organ powinien określić warunki fizyczne lądowiska, umiejscowienie, odległości od działek sąsiednich, otaczającej zabudowy czy wykorzystywanych statków powietrznych...
to, zgodnie § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...

VII SA/Wa 1663/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-20

zabudowy., W uzasadnieniu decyzji organ w ogóle nie odniósł się do warunków, jakie powinny spełniać obiekty w otoczeniu lotniska. Organ nie wskazał także, na podstawie...
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn...

III SA/Po 841/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-07

związanych z lokalizacją lądowiska., Strona podniosła również, że organ może wydać opinię pod warunkami np.: a) zachowania dopuszczalnych norm hałasowych, b) zachowania...
warunków pozwala na pozytywną opinię. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się bowiem, że nie można wykluczyć, że wyznaczenie takiego miejsca [lądowiska...

VII SA/Wa 1332/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

oraz przewoźników lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną. Ze względu na swój charakter i warunki techniczne lotniska [...] w [...] - nie duplikuje on stacjonarnych urządzeń...
[...], lecz je uzupełniają, umożliwiając niezakłócone i prawidłowe funkcjonowanie lotniska, w warunkach efektywnej i uczciwej konkurencji. Realizacja decyzji...

II GSK 665/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

określone w art. 183 § 2 p.p.s.a. W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności skutkujące nieważnością postępowania, zatem spełnione zostały warunki do rozpoznania...
, bowiem określa warunki i moment wydania wyroku. Jego naruszenie mogłoby zatem mieć miejsce tylko wtedy, gdyby wykazano, że wyrok zapadł przed zamknięciem rozprawy...

VII SA/Wa 2001/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

przeszkodę lotniczą na podstawie obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać...
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska, podane są kryteria...
1   Następne >   2