Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SA/Gd 799/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

warunków zabudowy oddala skargę. D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy z tytułu niewykonania wyroku...
i Wójta Gminy odmawiające ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji zaplanowanej na działce skarżącej., Skargę wniesiono w następujących okolicznościach faktycznych...

II SA/Gd 115/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-06

Burmistrzowi grzywny z powodu niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 580/09 w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Wyrokiem z dnia 11 lutego 2010 r., sygn...
., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia 20 maja 2009 r. o ustaleniu na rzecz I. L. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie...

II SAB/Po 95/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-10

i przewlekłość Burmistrza G. w przedmiocie warunków zabudowy I. stwierdza przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza G. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku K. F. z dnia...
20 marca 2006 roku o ustalenie warunków zabudowy, II. umarza postępowanie w przedmiocie bezczynności, III. stwierdza, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania...

II OSK 1903/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 września 2013 r. nr II SA/Gd 465/13 w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. wymierza...
U. z powodu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 września 2013 r., II SA/Gd 465/13 w przedmiocie warunków zabudowy. W uzasadnieniu Sąd...

II SAB/Ke 50/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-13

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy W. w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: wymierzyć Wójtowi Gminy W. grzywnę w wysokości 500...
. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie warunków zabudowy, skarżący wniósł o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1...

IV SO/Wa 33/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-03

. w rozpatrzeniu wniosku 6 października 2010 r. o ustalenie warunków zabudowy, odpowiedzi na skargę i akt sprawy postanawia: wymierzyć Burmistrzowi Miasta M. grzywnę...
warunków zabudowy., Skarga wpłynęła do organu 5 sierpnia 2014 r., '[...]' S.A. w W. 11 września 2014 r. (koperta k. 25) zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu...

II OZ 325/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-26

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia [...] listopada 2012 roku, nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie...
ustalenia warunków zabudowy terenu. W uzasadnieniu Sąd I instancji wyjaśnił, że wnioskodawczyni wraz z mężem wniosła skargę od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

II SO/Lu 8/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-14

wnioskodawca - dwóch odwołań: z dnia 25 maja 2022 r. oraz z dnia 6 czerwca 2022 r., złożonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr ewid.[...] we wsi R., powiat T...
. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 25 maja 2022 r. nr IT.6730.54.2022 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, oraz kserokopię...

II SA/Kr 1437/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-12

warunków zabudowy postanawia: wymierzyć Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w N. grzywnę w kwocie 500 zł ( pięćset zł ) wobec uchylania się Organu od zastosowania...

IV SO/Wa 45/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-10

w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy., W odpowiedzi na wniosek Wójt Gminy [...] wniósł o odstąpienie od wymierzenia grzywny. Organ wskazał...
. z dnia 25 czerwca 2018 r. na bezczynność Wójta Gminy [...] wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy...
1   Następne >   +2   6