Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

SA/Sz 2931/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-27

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu /. uchyla zaskarżoną decyzję...
z dnia [...]. Burmistrza Miasta w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, 1 zagospodarowania terenu - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji organ...

II SA/Wr 218/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-29

, wydano dla części działki nr [...] decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu strzeżonego i przyłączy sieciowych. Następnie w dniu 28 stycznia...
2002 r. wydano dla całej działki nr [...] decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu strzeżonego wraz z oświetleniem, ogrodzeniem...

I OSK 924/11 - Wyrok NSA z 2012-06-01

do realizacji tego zobowiązania skarżąca uzyskała decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania tej działki, w której także został określony przedmiot zabudowy jako budynek...
usługowo- mieszkalny oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Jednocześnie w decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Lu 1454/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-25

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] stycznia 2001 r. poddaną kontroli, wraz z utrzymującą ją w mocy decyzją Samorządowego Kolegium...
postępowania administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizacji budowy ulicy Ś. i zatwierdzenia projektu podziału...

II SA/Łd 307/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

, nieużytki i drogi jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne organ wskazał, iż decyzją z dnia...
[...] ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości L. B.. Dalej, iż w ramach wszczętego postępowania zlecono biegłemu rzeczoznawcy...

I OSK 843/11 - Wyrok NSA z 2012-06-01

zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne., Nie ulega wątpliwości, w ocenie Sądu I instancji, że w dniu wejścia w życie ustawy...
już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zatem zasadniczą kwestią stało się ustalenie, czy w dniu wejścia w życie...

I OZ 873/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-27

lat, kiedy to zamiast inwestycji, skarżący oczekiwali na wydanie przez organy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Według żalących się nieodwracalne skutki wykonania...
współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, dodatkową opłatą roczną za rok 2006, w kwocie 538 676, 60 zł z tytułu niedotrzymania terminów zabudowy nieruchomości gruntowej...

II SA/Lu 645/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-29

: [...] o warunkach zabudowy na działkach oznaczonych nr: 305/2, 305/5, 305/7, 306/1, 306/4 i 307/3. Działka nr ewid. 306/4 przylega do działek należących do wnioskodawcy., O zbyciu...
także spełnione warunki określone w art.37ust.2i3 tejże ustawy, a względy racjonalne i ekonomiczne nie uzasadniają odstąpienia od przetargu., W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta...

II SA/Gd 222/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-11

i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego., W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalono, że zgodnie z miejscowym...
, czy lokalach użytkowych. Ponadto na nieruchomości znajduje się garaż., Zważywszy na powyższe okoliczności, odwołujący się uznali, że spełnili warunki określone w art. 1 ust...

IV SA 134/98 - Wyrok NSA z 1998-08-27

. decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji., Na wniosek małżonków O. lokatorów mieszkania na I piętrze decyzja z 1996 r. została zniesiona...
cywilnej przy uwzględnieniu interesów zarówno właściciela, jak i lokatora., Z powyższego zapisu wynika jasno, że uzupełnienie warunków budowlanych zawarte w decyzji dotyczy...
1   Następne >   +2   5