Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wr 303/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
ustalenia na rzecz K.O. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku mieszkalno-gospodarczego i części...

II SA/Łd 15/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-13

. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargi. B.C. W dniu 30 listopada 2009 r. A.R. i M.M. - J. zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego...

III SA/Kr 64/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-06

. [...] Prezydent Miasta umorzył postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia niemieszkalnego na pomieszczenie mieszkalne w budynku...
prawnego lokalu, ale wymogów dotyczących samodzielności technicznej lokalu. Wydana przez Prezydenta Miasta decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków...

I OSK 1102/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 657 ze zm. dalej: u.p.z.p.) stanowi, iż wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego...
dla funkcjonariuszy. Prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje również członkom rodzin uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki...

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

jednorodzinnej' zawartą w par. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...
21 stycznia 1993 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego i przyjął projekt zamienny na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 241 m2...

III SA/Łd 712/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-26

i z tego też względu nie jest możliwe przyznanie dodatku mieszkaniowego z pominięciem warunków w niej określonych. Omawiana regulacja prawna nie daje zatem podstaw organom administracji...
się uwagę w orzecznictwie sądowym. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych odstępstw od ustalonych warunków w zakresie przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej...

III SA/Łd 807/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-28

o przydziale lokalu mieszkalnego oraz fakt ponoszenia opłat z tytułu zajmowania lokalu od dwóch osób spełnia warunki normatywne określone w art. 5 o dodatkach mieszkaniowych...
niż 1) 30%, więc powierzchnia użytkowa mieszkania nie może być większa niż 35,00 m2 + (35 x 30%) = 35,00 ma + 10,50 m2 = 45,50 m2 lub 2) 50% pod warunkiem, że udział...

III SA/Gd 329/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-16

do żadnego lokalu mieszkalnego należącego do gminy. Kwestie obniżek czynszu powinny być dostosowane do istniejących warunków mieszkaniowych., Natomiast zapis § 9 ust. 1 pkt...
być opracowany przez radę gminy na co najmniej 5 kolejnych lat i obejmować - w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Taki...

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

spełniające określone ustawą warunki stwarza podstawę do przyjęcia, że będąca powinnością sądu administracyjnego kontrola działalności administracji publicznej pod względem...
wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 84a ust. 1 pkt 1 prawa...

II SA/Po 284/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-27

nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60...
i nie więcej niż 50% - 67,50 m2 pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%. W niniejszej sprawie powierzchnia użytkowa...
1   Następne >   2