Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Op 654/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-24

w Niemodlinie z dnia 22 lipca 2010 r., nr LIX/402/10 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia: umorzyć postępowanie. Wojewoda...
też, że niezwłocznie po podjęciu uchwały zmieniającej zostanie ona przekazana Sądowi. Wniosła także o umorzenie postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości., W wykonaniu zarządzenia...

II GSK 2552/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

trybu udzielania i rozliczania dotacji postanawia: uchylić zaskarżony wyrok w punkcie I sentencji i w tym zakresie umorzyć postępowanie sądowe. Wojewódzki Sąd...
. z [...] stycznia 2010 r., Nr [...], w przedmiocie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie tj. § 7 w/w uchwały., Sąd orzekał...

II SA/Op 232/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-16

w przedszkolach postanawia: umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi z dnia 22 marca 2012 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego...
2012 r. Burmistrz Niemodlina wniósł o umorzenie postępowania, podzielił zarzuty skargi i wskazał, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 26 kwietnia...

II SA/Op 391/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy postanawia umorzyć postępowanie. Wojewoda Opolski, działając w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
, przychyla się do wniosku Gminy o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., W art. 161...

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

komunalnych postanawia: umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego za pośrednictwem Rady...
o uchylenie zaskarżonej uchwały, a następnie sporządzony zostanie wniosek o umorzenie postępowania., W piśmie procesowym z dnia 3 lipca 2008 r. Wójt Gminy Jemielnica...

II SA/Op 761/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-16

: umorzyć postępowanie. Działając na podstawie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), jako organ nadzoru...
czego, wniósł o umorzenie postępowania sądowego, na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II SA/Op 79/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów postanawia umorzyć postępowanie. Wojewoda...
., W odpowiedzi na skargę Gmina Korfantów, reprezentowana przez Wójta, wniosła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i wyjaśniła, że godząc się ze stanowiskiem skarżącego...

II SA/Łd 393/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-09

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy K. p o s t a n a w i a : 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. zwrócić...
na terenie Gminy K., żądając stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w części objętej skargą., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wobec...

II SA/Go 1014/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-09

administracyjnych Gminy postanawia: umorzyć postępowanie. Dnia 9 grudnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga Wojewody na uchwałę Rady...
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie...

II SA/Op 588/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-12-19

., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Niemodlina wniósł o umorzenie postępowania sądowego, jako bezprzedmiotowego. Uzasadniając wniosek wyjaśnił, że do dnia złożenia skargi...
wniosku Rady Miejskiej w Niemodlinie o umorzenie postępowania w całości na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   79