Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 449/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanej z dnia [...] sierpnia 2016 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...
z [...] i [...] lipca 2015 r. dłużniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego, m.in...

III SA/Łd 244/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-03

zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec E. S. na podstawie tytułów wykonawczych o nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...
września 2015r., dotyczącym postępowania prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. umorzył prowadzone wobec skarżącej...

I SA/Gl 1107/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzeniu postępowania pierwszej...
ze zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm., dalej 'u.p.e.a.') umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec zobowiązanego., Na powyższe postanowienie...

I OSK 146/10 - Wyrok NSA z 2010-11-19

Infrastruktury z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
, uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, stwierdzając, że nie podlega ona...

I SA/Wa 598/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października...
odwołania M. B., od decyzji Wojewody [...] z [...] października 2009 r. nr [...], orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa...

III SA/Kr 283/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-04

. M. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
. Burmistrz Gminy A decyzją z dnia [...] 2014 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 105 § 2 kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), umorzył postępowanie w przedmiocie...

I OSK 254/10 - Wyrok NSA z 2010-12-14

Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
, po rozpoznaniu sprawy ze skargi T. C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania, uchylił...

I SA/Gd 1258/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-22

maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 maja 2019r. Dyrektor Izby...
wniesionego przez W.T. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 stycznia 2019 r. w części, w której odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie...

II SA/Po 112/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-08-05

Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez wydanie decyzji...
merytorycznej. Żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kpa, nie daje podstaw do wydania decyzji ani postanowienia o odmowie umorzenia postępowania. Decyzja o odmowie umorzenia...

I SA/Gl 1121/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-14

wyjaśnił, że konsekwencją jego orzeczenia z dnia [...] winno być wydanie przez organ egzekucyjny postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego skierowanego...
[...], lecz kreuje ponowne uprawnienie organu egzekucyjnego do ponownego rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Dokonując analizy zaskarżonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100