Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 643/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-18

czynności prawnych (uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu obowiązku). Wprawdzie na mocy decyzji zabezpieczającej nie wykreowano obowiązku podatkowego...
(przedawnienie). Wygaśniecie obowiązku może również nastąpić w wyniku dokonania czynności prawnych (uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu obowiązku...

III SA/Wa 1076/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy...
się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., 4. Sporna jest prawidłowość ustalenia istnienia uzasadnionej obawy...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

organowi podatkowemu na stwierdzenie, iż istnieje uzasadniona obawa, że ewentualne przyszłe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okres od kwietnia do maja...
administracji wydając zaskarżony akt nie naruszył prawa. W wyniku takiej kontroli decyzja lub postanowienie mogą zostać uchylone w razie stwierdzenia, że naruszono przepisy prawa...

I SA/Ol 625/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-17

wprost z przepisów prawa (przedawnienie) lub czynności prawnych (uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu obowiązku). W ocenie DIAS żadna z ww. okoliczności...
jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej' (art. 1 § 2 cyt. ustawy)., Stwierdzenie, że zaskarżona decyzja lub postanowienie zostało wydane...

III SA/Wa 1826/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (art. 134 § 2 p.p.s.a.)., Skarga rozpoznana w świetle przywołanych wyżej kryteriów...
roku. Spółka zaznaczyła, że fakt prowadzenia kontroli nie jest dowodem na stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości. Spółka zaznaczyła również, że firma S. Sp. z o.o...

III SA/Wa 1186/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

nieważności zaskarżonego postanowienia w całości i stwierdzenie braku dopuszczalności prowadzenia postępowania zabezpieczającego oraz uchylenie dokonanych na podstawie...
mogą być podejmowane wyłącznie w sytuacji prawidłowego doręczenia stronie decyzji o zabezpieczeniu, co nie nastąpiło w niniejszej sprawie., Skarżący wniósł o stwierdzenie...

III SA/Wa 1658/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu...
. 166b, art. 54 § 1, art. 1a pkt 19, art. 164 § 1 i § 4, art. 96j § 1 i § 1 u.p.e.a. oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i stwierdził, że w sprawie Naczelnik US...

III SA/Wa 1657/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (art. 134 § 2 p.p.s.a.)., Sąd rozpoznając skargę korzysta...
oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i stwierdził, że w sprawie Naczelnik US zawiadomieniem z 14 stycznia 2021 r. dokonał zajęcia zabezpieczającego wierzytelności z rachunku...

III SA/Wa 1736/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (art. 134 § 2 p.p.s.a.)., Sąd rozpoznając skargę korzysta ze wszystkich dowodów zebranych w toku postępowania...
i stwierdził, że w sprawie Naczelnik US zawiadomieniem z 18 stycznia 2021 r. dokonał zajęcia zabezpieczającego udziałów w P. Sp. z o.o. Przedmiotowe zawiadomienie oraz odpisy...

I SA/Lu 390/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-07

5.001.898,54 zł i 5.055.266,69 zł; - w 2021 r. odpowiednio 8.718.540,86 zł i 8.362.947,38 zł., Wielkości te, w ocenie organu, uzasadniają stwierdzenie, że wszystkie dochody...
się, że dla uzasadnienia obawy niewykonania zobowiązania podatkowego wystarczy samo stwierdzenie, że podatnik z uwagi na stan majątkowy, nawet przy dołożeniu maksimum dobrej woli...
1   Następne >   +2   4