Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SA/Po 468/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-07

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony...
, że jest następcą prawnym J. i M. B. - odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z 26 czerwca 1986 r. [znak [...]] o uwłaszczeniu., W uzasadnieniu...

I SA/Wa 234/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-04

nr [...] z [...] października 2021 r. umorzył z dniem 16 września 2021 r. postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Starostwa Powiatowego...
publicznej., Wniosek K.B., M.P. i M.M. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Starostwa Powiatowego [...] z [...] stycznia 1950 r. wpłynął do Wojewody Małopolskiego w dniu 12...

I OSK 1923/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
A. D. (spadkobierczyni W. W.) z dnia [...] maja 2001 r. o stwierdzenie nieważności opisanych wyżej orzeczeń, umorzył postępowanie w sprawie uznając, iż wniosek...

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

faktycznym:, 1. Pismem z dnia 12 czerwca 1982 r. skarżący wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. (dalej 'SKO') o stwierdzenie nieważności:, (1) decyzji Naczelnika...
właściwości Wojewodzie., 3. Postanowieniem z dnia [...] września 2012 r., wydanym na podstawie art.61a k.p.a., Wojewoda odmówił wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...

I OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [..] czerwca 2013 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od P.Z.U. Ż. S.A....
[..] czerwca 2013 r., nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżoną decyzją z dnia [..] czerwca 2013 r., znak: [..] Minister Gospodarki, na podstawie...

I SA/Wa 2126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

nr [...]., W uzasadnieniu decyzji Minister Zdrowia wskazał na następujący stan sprawy., Wnioskiem z 31 grudnia 1997 r. J. W. wystąpił o stwierdzenie nieważności orzeczenia...
rozpatrywaniu sprawy organ powinien wyjaśnić w pierwszej kolejności zakres wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego z [...] marca 1948 r...

I OSK 2064/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

Ministra Gospodarki z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Fabryki...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z [...] października 2013 r., nr [...], Minister Gospodarki...

I SA/Wa 1496/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

należącej do S. W. Ponadto w pkt. 2 decyzji Minister umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa z dnia [...] maja 1959 r...
administracyjnego powoduje bezprzedmiotowość postępowania o charakterze podmiotowym., Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wszczęto w omawianej sprawie...

I OSK 302/12 - Wyrok NSA z 2012-04-25

i Gminy Miejskiej Kraków na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala...
z siedzibą w K. i Gminy Miejskiej Kraków na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 2564/12 - Wyrok NSA z 2013-01-30

[...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
nieważności orzeczenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia [...] maja 1962 r. nr [...] w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Państwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   40