Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Sz 218/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-05

[...] Klubu [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie obciążenia kosztami...
Sportowy J. w P., dalej jako 'skarżący', zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza P. z dnia...

II SA/Gl 207/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności...
., zatytułowanym: 'Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Sz 217/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-05

Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego '[...]' w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
jeździecki zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego S. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza z dnia [...] kwietnia 2016 r. w pkt 1 lit. a., W uzasadnieniu...

II SA/Op 461/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-01

Odwoławczego w Opolu z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierząt oddala skargę. K. P...
decyzję własną tego organu z dnia 27 listopada 2014 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia 13 grudnia 2007 r., nr [...], którą...

II SA/Kr 148/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 13 listopada 2015 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej...
. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.), odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza C. z 4 grudnia 2014 r., znak:[...] orzekającej o zezwoleniu J.K. prowadzącemu...

II OSK 2261/16 - Wyrok NSA z 2018-08-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie...
oddalił skargę [...] z siedzibą w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] lutego 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

II SA/Ol 603/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt...
, wniosła o wszczęcie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa poprzez brak określenia obszaru...

IV SA/Wa 3145/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

Weterynarii z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Główny Lekarz Weterynarii (dalej: organ II instancji, Główny...
. [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] czerwca 2017r., znak: [...] w sprawie ogniska choroby afrykańskiego...

II SA/Go 340/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-08-10

. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej części. W ocenie Prokuratora Rada Miasta, mając na uwadze wskazany wyżej przepis ustawy, powinna wskazać...
szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności., Sprawa na zgodny wniosek stron została rozpoznana w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym, na podstawie art. 119 pkt...

II SA/Ke 608/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-04

. W związku z powyższym skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały oraz określenie, że nie może być ona wykonywana., W uzasadnieniu skargi Prokurator Rejonowy...
Nr XXVIll/177/17 z dnia 31 marca 2017 r., Na rozprawie w dniu 4 października 2017 r. skarżący zmodyfikował wnioski skargi w ten sposób, że wniósł o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   56