Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2271/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

wnioskodawcę do przedstawienia powyższej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Z poczynionych przez organ ustaleń wynika, że wcześniej aktem...
notarialnym z dnia [...] kwietnia 2008 r., potem zmienionym w dniu [...] stycznia 2009 r., wymieniony zobowiązał się do sprzedaży swojego udziału w tej nieruchomości...

IV SA/Po 148/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku tj. na podstawie wydatków, oszczędności, czy też kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. R...
, W przedmiotowej sprawie przy posiadanej wiedzy o sprzedaży nieruchomości w 2009r. rzeczą organu było co najmniej poczynienie w tym kierunku rozpoznania, a przede wszystkim...

IV SA/Gl 255/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-08

ścieków z nieruchomości położonej przy ul. [...] oraz umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tej nieruchomości - taryfa komunalno-bytowa, dwustrefowa...
pozostaje w rażącej dysproporcji z dochodami wskazanymi we wniosku w sytuacji, gdy nie służą one zaspokojeniu potrzeb rodziny, a sprzedaż takiej nieruchomości mogłaby...

IV SA/Gl 288/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-26

uzasadnionych potrzeb życiowych i które traktują w zasadzie wyłącznie jako lokatę kapitału dla swej córki. Tymczasem jest jednoznaczne, że sprzedaż wspomnianych nieruchomości...
związane z tym koszty: ubezpieczenia (115,50 zł), podatku od nieruchomości (80 zł rocznie), opłat za energię elektryczną (100 zł rocznie) i wykonania projektu kanalizacji...

I OSK 811/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10

we wniosku w sytuacji, gdy nie służą one zaspokojeniu potrzeb rodziny, a sprzedaż takiej nieruchomości mogłaby umożliwić opłacenie należności związanych z zajmowanym...
oraz nieruchomość stanowiącą odrębną własność żony wnioskodawcy o pow. 1217 m² zabudowaną budynkiem gospodarczym., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] Prezydent...

II SA/Go 422/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-14

na rzecz osób trzecich, zostałby zawarty w rozdziale 6 tej ustawy (sprzedaż i nabywanie nieruchomości) lub rozdziale 10 (przepisy przejściowe i końcowe), nie zaś w rozdziale...
Administracyjnego. Zaskarżonej decyzji zarzucił:, - obrazę art. 7 k.p.a. polegającą na braku wyjaśnienia podstawy prawnej, na jakiej zarządca nieruchomości - Spółdzielnia...

III SA/Kr 1408/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

nieruchomości oraz w umowie o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży wraz z oddaniem gruntu w wieczyste użytkowanie. Wobec zaistniałych w sprawie wątpliwości...
opinia rzeczoznawcy majątkowego, jak również informacja pochodząca od zarządcy nieruchomości oraz umowa o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu wraz...

III SA/Lu 653/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-29

oraz udziału we współwłasności w [...] części w nieruchomości o pow. 0,84 ha. Organ nie uwzględnił wyjaśnień skarżącego, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży skarżący...
. Do wniosku załączył deklarację o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, oświadczenie o stanie majątkowym oraz umowę sprzedaży...

III SA/Łd 967/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-14

finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość...
jest zbycie przez policjanta lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość albo domu...

II SA/Sz 239/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-13

na niej budynku mieszkalnego, załączając do wniosku umowę sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego Rep.A nr [...] z dnia [...] r., potwierdzającą nabycie...
przez wnioskodawcę, w udziale po połowie z K.P. ( konkubiną ), prawa do tej nieruchomości położonej w [...], przy ul. [...]. Ustawowe prawo policjanta do lokalu mieszkalnego...
1   Następne >   +2   5