Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

VII SA/Wa 2221/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-23

o udzielenie pozwolenia na sprzedaż dz. nr [...], obręb [...] we W. Z uzasadnienia wniosku wynika, że ww. 'przeznaczył zatem przedmiotową nieruchomość do sprzedaży...
, że przedmiotowa decyzja rażąco narusza prawo, bowiem Miejski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na tryb sprzedaży nieruchomości proponowany we wniosku przez gminę, tj...

VIII SA/Wa 634/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oddala skargę. Wojewoda [...] rozstrzygnięciem...
uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej zespół parkowo - pałacowy o łącznej powierzchni [...] ha wpisany do rejestru zabytków, będącej własnością...

VII SA/Wa 780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

., nr [...], odmawiającej wyrażenia zgody na przeniesienie własności w formie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu [...], oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym...
[...] października 2014 r. Powiat zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie sprzedaży omawianej nieruchomości dotychczasowym najemcom. Konserwator pismem z dnia...

VII SA/Wa 898/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr [...], [...] i [...], stanowiących własność Powiatu P., wchodzących w skład parku [...]w C., gm. Ł., wpisanego do rejestru...
o wydanie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr [...], [...] i [...], w m. C., gm. Ł., powiat [...], wchodzącej w skład parku [...] w C., wpisanego...

II OSK 822/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

własności w formie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu S, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym [...] (o pow. 0,0420 ha), położonej w miejscowości S...
od uwagi natury ogólnej, a mianowicie polski system prawny nie przewiduje generalnego nakazu sprzedaży nieruchomości publicznych objętych reżimem ochrony zabytków na rzecz...

VII SA/Wa 4/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

., nr [...], odmawiającej pozwolenia na sprzedaż zespołu młyna przy ul. M. w m. K., usytuowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...], art. [...], obr...
do [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w K.w rejonie ulic: S. i M., stanowiącej grunt oznaczony na mapie...

VII SA/Wa 276/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

przedmiotowej działki (stanowisko takie MKZ zajął już w 2007 roku w opinii nr [...], kierowanej do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego...
właścicieli parceli przy ul. [...]., Skoro więc organ ochrony konserwatorskiej wydał zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym to dopuszczał on nabycie...

VII SA/Wa 109/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-24

nieruchomości i sprzedaży poszczególnych działek ewidencyjnych i budynków., Od powyższej decyzji odwołanie złożyła L P komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym...
9 ustawy, albowiem sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji nie jest równoznaczna z podziałem zabytku nieruchomego lub zmianą jego przeznaczenia. Ponadto wyjaśnił...

VII SA/Wa 2620/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-03

tej nieruchomości, a w § 6 aktu notarialnego sprzedaży z 30 listopada 2007 r., w którym zastrzegło dla siebie prawo odkupu nieruchomości na maksymalny okres 5 lat od dnia 30 listopada...
.2007 na wypadek niedotrzymania terminu rozpoczęcia zagospodarowania nieruchomości. Termin do odkupu nieruchomości minął w 2012 r. Od dnia sprzedaży nieruchomości...

VII SA/Wa 1271/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

wskazała, że w dniu [...] sierpnia 2017 r zawarła z [...] Sp. z o siedzibą w [...] umowę przedwstępną sprzedaży udziału we własności nieruchomości, zmienioną Aneksem...
w [...] na podstawie zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży udziału we własności nieruchomości, należy podkreślić, że aktualna treść wpisu w dziale II księgi wieczystej prowadzonej...
1   Następne >   +2   +5   10