Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 1273/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przekazania środków pieniężnych tytułem potrącenia od wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości., Sąd orzekał w następującym...

VI SA/Wa 2544/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

a maksymalną wynosi 423,71 zł/m2;, 4) błędne określenie przeznaczenia nieruchomości porównawczych, stanowiących podstawę wyceny, tj.:, - transakcji sprzedaży...
i magazynową, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. N. (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa użytkowania wieczystego w drodze wewnętrznej...

VI SA/Wa 1579/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

z odzyskanej zdolności kredytowej, sprzedaży nieruchomości oraz w wyniku nowych emisji akcji. Dodała, że korzystając z analiz ekspertów rynku nieruchomości, uznała...
, iż najbardziej efektywnym sposobem sprzedaży nieruchomości będzie sprzedaż poszczególnych jej części oddzielnie. Aby można było sprzedać części nieruchomości, koniecznym...

IV SA/Wa 2837/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-02

oraz wskazano, że naruszony został art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie...
podpisano przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości., III. Jak już wskazano, zaskarżoną obecnie decyzją z dnia [...]sierpnia 2017 r. Minister rozpatrzył odwołanie...

I SA/Kr 123/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

, że w okresie objętym kontrolą dokonał on kilkunastu transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości lub udziałów w posiadanych nieruchomościach. Podatnik formalnie nie zgłosił faktu...
prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże - zdaniem organu kontroli skarbowej - ciągłe działania, polegające na zakupie i sprzedaży nieruchomości, w całości...

I SA/Kr 191/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-23

9.000,00 zł od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2008r. (zgodnie z aktem notarialnym nr Rep. [...]), oraz nr [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.712,00 zł od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w 2008r. (zgodnie z aktem notarialnym nr Rep...

I OSK 3043/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

uchwałą stanowi własność Skarbu Państwa, a umowa sprzedaży tej nieruchomości zawarta [...] 2013 r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę [...] a Powiatem...
sprzedaży nieruchomości z [...] 2013 r., w sytuacji, gdy wobec braku przepisów szczególnych wyłącznie właściwym do ewentualnego ustalenia nieważności przedmiotowej umowy...

I OSK 1799/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

na skargę Rada Miejska w L. wniosła o jej oddalenie. W jej przekonaniu kwestia trybu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została faktycznie rozstrzygnięta przez Prezydenta...
nie zostały ustalone zasady ogólne dotyczące zbywania nieruchomości, a więc Prezydent miał prawo domagać się od Rady wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przedmiotowej...

II SA/Sz 651/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

[...] r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości oddala skargę Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] r...
przy sprzedaży nieruchomości. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz...

I OSK 184/14 - Wyrok NSA z 2014-04-09

gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od Województwa Pomorskiego na rzecz Wojewody...
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży., W uzasadnieniu Sąd podał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100