Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Gd 97/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-06

również, że po zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości W. Z. zawarł ze spółką H. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. W. Z. oświadczył, że nie miał wiedzy na temat tego, w jaki...
okres obowiązywania umowy upłynął na długi czas przed ujawnieniem odpadów na nieruchomości,, - umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta pomiędzy W. Z. a Spółką H...

II OSK 803/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

sprzedaży nieruchomości skarżącej, posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości była gmina P. Wniosek taki wynika z faktu, że była ona wówczas podmiotem...
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jakoby wskutek sprzedaży wspomnianej nieruchomości 'gmina przestała być posiadaczem odpadów', by wyzbyła się za nie odpowiedzialności...

II SA/Gl 1337/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-16

odpadami. M. K. zmarł w dniu [...] r. W toku postępowania skarżący złożył co prawda oświadczenie, że zawarł przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości na rzecz M. K...
sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego wskazanych nieruchomości nie doszła do skutku, zaś M. K., który miał nabyć te prawa nie uzyskał zezwolenia...

II SA/Sz 494/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-04

planu, zawierając stosowne postanowienia w akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z § 8 aktu notarialnego w związku z faktem, że sprzedający prowadzili...
działalność gospodarczą w zakresie wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych, zobowiązał się wykorzystywać piasek znajdujący się na przedmiotowej nieruchomości w celu...

II SA/Sz 38/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-09

nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...], obręb [...] L., gm. M. Z uwagi na zmianę stanu faktycznego - sprzedaż nieruchomości - wykonanie decyzji przez jej adresata...
nieruchomości, co do którego z dniem sprzedaży nieruchomości działek przestało działać domniemanie, iż jest posiadaczem przedmiotowych odpadów., Oczywiście, w dacie...

II SA/Ol 769/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

nieruchomości, jak również akt notarialny z 17 sierpnia 2017 r. (k. 427-430 akt administracyjnych) w przedmiocie umowy sprzedaży spółce P. sp. z o.o. działki nr [...]. W § 1...
samych odpadów, ale sprzedaży nieruchomości., Ustawodawca kategorycznie i wiążąco określił też zasady ustalania wysokości opłaty podwyższonej. Organy nie mogły kierować...

II SA/Ol 771/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

. W niniejszej sprawie, jak zostało już wyjaśnione, nie zachodził przypadek z art. 279 ust. 3 P.o.ś, gdyż nie doszło do przekazania samych odpadów, ale sprzedaży nieruchomości...
nr (...) znajdowała się jedynie niewielką ilość trocin, które gromadzono w celach opałowych oraz pokruszony gruz betonowy. W toku postępowania ustalono także, że nieruchomość...

II SA/Ol 770/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

sprawie, jak zostało już wyjaśnione, nie zachodził przypadek z art. 279 ust. 3 P.o.ś, gdyż nie doszło do przekazania samych odpadów, ale sprzedaży nieruchomości., Ustawodawca...
nieruchomość po byłej sortowni odpadów, położoną w [...], obejmującą działki ewidencyjne o nr [...], [...], [...], [...] o łącznej powierzchni 1,7013 ha. Stan...

II SA/Po 91/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-28

nieruchomości, nie jest równoznaczne, iż skarżący po dacie sprzedaży tej nieruchomości, nie posiadali żadnego tytułu prawnego i nie władali nieruchomością...
dokonanych, zgodnie z art. 60 kc. Zachowanie skarżących już po (...) 2002 roku, kiedy to miała miejsce sprzedaż nieruchomości wydaje się, wbrew temu co obecnie twierdzą...

II SA/Kr 103/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-12

, że w rozważnej sprawie bezspornym jest fakt, iż z dniem 30 czerwca 2006 roku, na mocy umowy sprzedaży nieruchomości C.W. i K.W. stali się współwłaścicielami nieruchomości...
zasypanie starorzecza [...]' w obrębie nieruchomości gruntowej, którą stanowią działki o aktualnych nr: [...] ,[...] [...] [...] [...] obr. [...] oraz działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   13