Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SA/Wr 843/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-05

przychód w dniu 27.10.2010 r. w wysokości 35.000 zł. ze sprzedaży nieruchomości rolnej, której wraz z mężem była właścicielem. Przychód przekraczał połowę minimalnego...
. ze sprzedaży nieruchomości rolnej, której wraz z mężem była właścicielem. Pozostaje również poza sporem ,że przychód ten przekraczał połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę...

III SA/Łd 263/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-27

jak organ zatrudnienia zauważył nie można wykluczyć wyższych wpływów na skutek waloryzacji świadczeń, sprzedaży nieruchomości, bądź zwiększenia wynagrodzenia poręczyciela P.K....
nieruchomości należącej do Z.U. położonej w miejscowości G. [...], gm. C., natomiast w dniu 20 listopada 2002r. urząd otrzymał postanowienie Komornika Sądowego Rewiru III...

IV SA/Wr 35/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

dziecku, aby przekazało im środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością dziecka, jednakże jak słusznie wywiódł organ I instancji, mając...
, w sytuacji posiadania przez nią wskazanej nieruchomości, gdyż takowa ma dla niego zasadnicze znaczenie. Sąd stwierdził, iż postępowanie odnośnie stanu faktycznego...

III SA/Łd 379/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-30

do strony nieruchomość. Wobec braku możliwości jej sprzedaży należność z tytułu odsetek przewyższa ponad sześciokrotnie kwotę należności głównej. W zaistniałej sytuacji należy...
podjąć działania umożliwiające sprzedaż nieruchomości. Np. sporządzić ponowną wycenę wartości działki, która uwzględniałaby realia rynkowe, a tym samym umożliwiła...

IV SA/Gl 1079/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-04

. Stwierdziła, że nie jest możliwa sprzedaż nieruchomości celem zaspokojenia roszczeń, gdyż nie miałaby gdzie mieszkać z rodziną. Dalej zarzuciła Powiatowej Radzie Rynku Pracy...
sprzedaż działki z budynkiem, celem zaspokojenia roszczeń, bo nie miałaby gdzie mieszkać z rodziną, organ odwoławczy wyjaśnił, iż w rozpoznawanej sprawie do prowadzenia...

I SA/Go 370/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-08

mogła ją prowadzić., Po przejęciu aportu, w skład którego nie wchodziły nieruchomości działalność Spółki była możliwa w zakresie sprzedaży towarów z dowozem do odbiorcy...
gospodarczą pod firmą E J.L. (zw. dalej: E, Przedsiębiorstwo), która polegała na wynajmie posiadanych nieruchomości dla firmy E Sp. z o.o.. Oprócz przychodów...

II SA/Ke 451/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-18

A Nr 8769/2005, z których wynika, iż nieruchomość rolna, będąca przedmiotem darowizny, uległa pomniejszeniu w wyniku sprzedaży działek o łącznej powierzchni 3,73 ha...
przeliczeniowe. Zdaniem organu odwoławczego, przedłożone przez H. K. akty notarialne dotyczą darowizny i sprzedaży jedynie części nieruchomości rolnej, a nie podziału na odrębne...

I SA/Go 745/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014...
zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2014 r., Jako podstawę procesową swego rozstrzygnięcia SKO wskazało m. in. art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r...

III SA/Kr 754/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-09

. Komornik przekazuje niewielkie kwoty od żony dłużnika - G. C., Nie jest też znana kwota jaką komornik uzyskał ze sprzedaży licytacyjnej nieruchomości należących do dłużnika...
zł, od żony skarżącego kwoty 124,74 zł a z licytacji nieruchomości skarżącego uzyskano kwotę 4.675 i 2.142,50 zł. Ponadto regularnie wpływają do organu kwoty wynikające...

IV SA/Wr 130/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-06

. jako właściciele nieruchomości rolnej o powierzchni ogólnej 1,5275 ha, na prawach wspólności ustawowej, dokonali w dniu 22 października 2010 r. sprzedaży działki...
) nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowych. Decyzją Starosty G. z dnia [...] września 2009 r. uzyskała status osoby bezrobotnej bez prawa...
1   Następne >   3